Kamu İhale Kararları İptal / Toplam: 143 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Yemek hizmetinde su miktarının idari ve teknik şartnamede farklı olması iptal sebebimidir.
2 ihale dokümanının EKAP’tan indirilmesinin zorunlu olduğu bir sistemde ihale ilanının yerel gazetede yayımlanmamış olması iptal sebebi olabilir mi
3 Merkezi Ankarada bulunan kurumun taşra teşkilatında yapacağı hizmet binası ihalesinin ilanının ,hizmet binası yapılacak yerde yayınlanmaması ihalenin iptal sebebi olabilir mi?
4 Danıştay Onüçüncü Dairesinin ve Kamu İhale Kurulu'nun kararlarında dava konusu ihalenin iptali kararının iptaline karar verilmiş olmasına rağmen idarece yeniden aynı ve hukuka aykırı gerekçelerle ihalenin iptali kararını vermesi
5 işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ilanın yayımlanamadığı için ihalenin iptali.
6 salt iki teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının ihalede saydamlık, rekabet ve güvenilirlik ilkelerinin zedelendiği sonucunu doğurmayacağı değerlendirildiğinden, idarenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı
7 ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bir hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline karar verilebileceği ve bu durumda idarenin herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğ
8 yaklaşık maliyetinin 641.562,50 TL olarak belirlendiği tek geçerli teklifin 561.000,00 TLolduğu ihale nin iptal edilmesinin iptali.
9 taşınacak öğrenci ve veli sayının artması sebebiyle yeni bir ihtiyacın ortaya çıkması nedeniyle İhalenin iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
10 aşırı düşük teklif açıklaması değerlendirilmeden Hastane ana mutfağında pişirilen yemeklerin hastanenin ek binalarına taşınması işinin yaklaşık maliyete dahil edilmediği gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun olmadığı?
11 Strateji Geliştirme Başkanlığının iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi sebebiyle uygun görmediği ihalenin idarece iptalinin iptaline.
12 yaklaşık maliyetin altında 3, yaklaşık maliyetin üzerinde 1 olmak üzere toplam 4 geçerli teklif bulunduğu halde ihale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesinin iptali.
13 yaklaşık maliyet hesaplandıktan ve teklifler alındıktan sonra yapılan değerlendirmede DMO fiyatları dikkate alınarak kıyaslama yapılarak ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
14 ihale yetkilisi tarafından kırım oranının yeterli olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi.
15 ihalede en avantajlı teklif veren istekli ve ikinci en avantajlı teklif veren isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle idare tarafından ihalenin iptal edilmesinin iptali.
16 ihalede 66 adet doküman satın alındığı, 25 isteklinin teklif sunduğu ve 6 teklifin geçerli kabul edildiği ve teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin teklifleri reddedildikten sonra tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptalinin iptaline.
17 idarenin somut gerekçeli bir karar almadan ihaleyi iptal etmesi ve isteklilere iptal kararını gerekçesiz olarak göndermesi nedeniyle ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği.
18 Malzemeli Yemek Hazırlama ve Sonrası Hizmet Alımı ihalesinde idarece ortaya konulan iptal gerekçelerinin somut delillere dayanmadığı ve ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği
19 yaklaşık maliyetin % 78,40’ına karşılık gelen teklifinin ekonomik açıdan avantajlı bir teklif olarak kabul edilmemesi ve ihalenin iptal edilmesi.
20 ihale yetkilisinin ihalenin iş makineleri ve iş araçları kısmına ayrılarak yeniden yapılması için ihaleyi iptal etmesi.