Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesinde değerlendirme nasıl yapılmalıdır?

İdareler tarafından, teknik kriterlere ilişkin puanlamalara esas teşkil edecek ölçülerin ihale dokümanında belirtilmesi, bu kriterler ışığında istekli tarafından sunulan belgeler üzerinden, eşit muamele ilkesi gözetilerek, objektif, gerekçeli ve kanıtlanabilir nitelikte puanlama yapılması bir gerekliliktir. Değerlendirme kriterlerinden sayısal hale dönüştürülme imkânı bulunan belge tutarlarının objektif olarak değerlendirilebilmesi için, verilecek puanın alt ve üst limitleri için gerekli tutarların belirlenmiş olması gerekmektedir.
İhale komisyon üyelerinin takdir yetkisini kullanabilecekleri kriterlerde ise bu yetkinin isteklinin sunduğu bilgi ve belgelere bağlı kalarak, objektif ve eşit muamele ilkesi çerçevesinde kullanılması bir zorunluluktur.

İhale komisyon üyelerine takdir yetkisi tanımaktadır ve bu yetkinin kullanılması esnasında mümkün mertebede objektif ve belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, ihale mevzuatında tanımlanmamış bir yol olan ihale tarihinden önce sunum yapılması ve bu sunum üzerinden puanlamanın yapılması hususu, objektif değerlendirmeyi zorlaştıracak, denetlenebilir ve kesin bilgi içermeme ihtimalinden dolayı güvenilirlik ilkesini zedeleyecektir

İzlenme Sayısı: 8979