elektrik Alımı Sözleşmelerinde Fiyat Farkı Uygulamasında Dikkate Alınacak Üst Limitler

Elektrik enerjisi alım sözleşmelerine ilişkin Kurumumuza ulaşan başvurularda; 24/2/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeler sonrası Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre hesaplanacak fiyat farkı ile 20/6/2018 tarihli ve 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 3 üncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin olarak; farklı bağlantı seviyelerine ilişkin tüketim noktaları için nasıl işlem tesis edileceği ile hesaplama kapsamında hangi üst değerlerin dikkate alınacağı hususlarının açıklığa kavuşturulması talep edilmektedir.

Kamu İhale Kurulunun 18.10.2018 tarihli ve 2018/DK.D-302 sayılı kararı ile konuya ilişkin olarak;

“Serbest piyasa koşullarında ilgili idarelerin ihaleye çıkarak elektrik enerjisi temin etmeleri halinde, EPDK tarafından düzenlenen elektrik tarifesinden daha uygun fiyat ile elektrik tedarik etmelerinin beklendiği bir ihale ortamında EPDK tarafından yayımlanan ve uygulanması zorunlu olan elektrik fiyatlarından daha yüksek bir fiyatın ödenmesi mümkün olmadığından; idarelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesinin onüçüncü fıkrası ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Ekli Esasların 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince uygulayacakları üst sınır için kendi bağlantı şekilleri ve abone grupları için ilan edilen birim enerji bedellerini dikkate almaları gerektiğine”