Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesi

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL, AĞIRLAMA VE

TÖREN GİDERLERİ YÖNERGESİ

 

(Bu Yönerge, İçişleri Bakanlığı’nın 25.4.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur.)

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, belediye bütçesinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin sarf esas ve usullerini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan belediye başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsar.

 

Genel Kural

Madde 3 - Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir. Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören veya toplantıya belediye başkanının katılması şartı aranmaz.

 

Temsil Giderleri

Madde 4 - Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla; Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek, Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, Beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek, için yapılır.

 

Ağırlama Giderleri

Madde 5 - Ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dâhil kişiler,

Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar, Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler, Basın mensupları, Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar, İle bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.

 

Belde Protokolüne Dahil Kişiler

Madde 6 - 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen toplantı ve ağırlamalar belde protokolüne dahil mülki ve askeri erkan ve eşleri davet edilebilir.

 

Davetli Listesi

Madde 7 - Ağırlama ve toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesi zorunlu değildir.

 

Konut Giderleri

Madde 8 - Belediyeye ait olup münhasıran konuklara ayrılmış bir binanın bulunması halinde bu binanın kira, onarım, döşeme ve demirbaş giderleri ve diğer giderler için aynı tertipten ödeme yapılabilir.

 

Tören Giderleri

Madde 9 - Aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı, tören komitesinin kararı ile ödenebilir.

- Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,

- Beldenin kurtuluş günleri,

- Festival ve fuarlar,

- Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri,

- Milli mücadeleye ait önemli günler.

 

Diğer Tören Giderleri

Madde 10 - Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir.

 

Müşterek Giderlere Katılma

Madde 11 - İli ve beldeyi müştereken ilgilendiren konularda yapılacak temsil, ağırlama ve tören giderlerine il özel idaresi ve belediyenin hangi ölçülerde katılacakları il valisi tarafından tespit edilir.

 

Yürürlük

Madde 12 - Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.