Belediyelerde Muhasebe Kayıt Hataları

Belediyelerde Muhasebe Kayıt Hataları

İÇİNDEKİLER
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve Binalar Hesabı için Amortisman Ayrılmaması       11
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Kullanılmaması Hakkında        13
400 Nolu Banka Kredileri Hesabının Kullanılmaması       15
6360 Sayılı Kanun Gereği Edinilen Varlık Ve Yükümlülüklerin Mali Tablolara Yansıtılmaması       16
6360 Sayılı Kanunla Kuruma Devredilen Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması    17
Mali Yılbaşında Açılış Kayıtlarının Hatalı Yapılması    20
Akaryakıt Alımlarının İlk Madde ve Malzemeler Hesabına Alınmadan Doğrudan Giderleştirilmesi     21
Akaryakıt Giriş Ve Çıkış İşlemlerine Ait Taşınır Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması      22
Akaryakıt İhalesi Kapsamında Temin Edilen ve Belediye Deposunda Muhafazası Yapılan Akaryakıta İlişkin Bedellerin 150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabına Kaydedilmeden Doğrudan Giderleştirilmesi   23
Alacak Hesaplarında Takip Edilen Tutarlar ile Borçlular Listesinin Uyumsuz Olması       25
Kurum Alacaklarına Karşılık Olarak Almış Olduğu Çeklerin Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilmemesi 26
Alt Yapı Yatırım Hesabının Açılmamış Olması     28
Altmış Yaş Kart Bedellerinin Muhasebeleştirilmesinde Hata Yapılması     29
Amortisman Ayırma İşlemlerindeki Hatalar Yüzünden 257 Birikmiş Amortsimanlar Hesabının Mali Tablolara Hatalı Yansıması  30
Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Olarak Araç Bağış Kayıtlarında ve Nakit Ödeme Olmayan Tahakkuk Kaydında Bütçe Gelir ve Gider Hesaplarının Hatalı Kullanılması        32
Aralık Ayı Memur Maaşlarının 162 - Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabında İzlenmemesi   33
Aralık Ayında Memurlara Ödenen Maaş Ödemeleri İçin 162- Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabının Kullanılmaması   34
Arazi Ve Arsalar Hesabı, 251-Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı İle 252-Binalar Hesabında Kayıtlı Tutarların Gerçek Durumu Yansıtmaması        35
Arsa Satış İşlemlerinin İlgili Duran Varlık Hesaplarına Kayıt Yapılması Gerekirken 600 Gelirler Hesabına Hatalı Olarak Kaydedilmesi     37
Arsa Satışlarında Oluşan Olumlu Farkların Muhasebeleştirilmemesi        38
Arsa/Kat Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmemesi   40
Asfalt Bitümleri Teslim Alınmadan Tüpraşa Kredi Açılarak Ön Ödeme Yapılması     41
Asfalt Bitümleri Teslim Alınmadan Tüpraş'a Kredi Açılarak Ön Ödeme Yapılması    43
Asfalt Yol Yapım İşinde 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının Kullanılmaması       46
Avukatlık Vekalet Ücreti Emanet Hesabında Biriken Tutardan Gelir Kaydı Yapılmaması      47
Bakım, Onarım, Tadilat ve Benzeri Yapım İşleri İçin Yapılan Harcamaların Doğrudan Giderleştirilmesi     48
Banka Hesabına İlişkin Muhasebe Kayıtları ile Banka Kayıtları Arasında Farklılık Bulunması      49
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabındaki Tutarların 102- Bankalar Hesabına Süresinde Aktarılmaması        50
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının Kullanılmaması     51
Banka Kredileri Hesabı Bakiyelerinin Gerçeği Yansıtmaması       52
Banka Kredileri Hesabı ve 400 Banka Kredileri Hesabının Gerçeği Yansıtmaması    53
Banka Kredileri Hesabı'nda İzlenen Tutarların Hatalı Olması     54
Banka Kredileri Hesabı'nın Kullanılmaması       55
Banka Kredisi Faiz Giderlerinin Hatalı Hesaplarda İzlenmesi     56
Banka Mevcudunun Vadesiz Hesapta Tutulması Karşılığı Bankadan Araç Temin Edilmesi       58
Mali Tablolarda Bazı Gelir Tahakkuklarının Tamamı Yerine, Yalnızca Tahsil Edilen Kısım Kadar Tahakkukun Bulunması       61
Ödeme Emri Belgeleri Üzerinde Gerçekleştirme Görevlileri Tarafından Düşülmesi Gereken "Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür" Şerhinin Bulunmaması ve Bazı Ödeme Emri Belgelerinde Gerçekleştirme Görevlilerinin imzasının Bulunmaması   62
Bazı Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması   63
Belediye Borçlarının Mevzuata Aykırı Olması     64
Kredi Kartları Hesabı Açılış Kaydında Belediye Kredi Kartlarından Alacak Tutarının Gerçeği Yansıtmaması 66
Belediye Lehine Hükmedilen Vekâlet Ücretlerinin Kaydının Yapılmaması    68
Belediyenin "Borç Stok Tutarı" nın Üzerinde Borcunun Bulunması  69
Belediyenin Hissedarı Olduğu Doğalgaz Şirketindeki Ortaklık Payının Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması  71
Belediyenin Hissedarı Olduğu Doğalgaz Şirketindeki Ortaklık Payının Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması  72
Belediyenin Hissedarı Olduğu Şirketin Ödenmiş Sermayesindeki Artış ve Azalışların Muhasebeleştirilmemesi        73
Belediyenin İller Bankasındaki Sermaye Payının Mali Rapor Ve Tablolarda Gösterilmemesi  74
Belediyenin İştiraki Olan Şirketlere Yapılan Ödemelerde;        75
Belediyenin Kıdem Tazminatı ve Emeklilik İkramiyesi Karşılığı Kayıtlarının Yanlış Yapılması     78
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Çerçevesinde Belediyeye Gönderilen Payların Gelir Kaydedilmemesi   79
Stratejik Planda Tüm Amaç ve Hedefleri İçeren Beş Yıllık Tahmini Maliyet Tablosu'na Yer Verilmemiş Olması       80
Beş Yıllık Tahmini Maliyet Tablosunun Eksik Hazırlanması        82
Bilgisayar Yazılım Alımlarının 260 Haklar Hesabında İzlenmemesi 83
Bilgisayar Yazılım Programlarının Tamamının 260 Haklar Hesabında İzlenmemesi    84
Bilgisayar Yazılım ve Lisansları Harcamaları 630 Giderler Hesabında İzlenmesi.  87
Bilgisayarlarda Lisanslı Olmayan Yazılımların Kullanılması      89
Bilişim Sistemlerinde Güvenlik Prosedürlerinin Tanımlanmamış Olması ve Sistemlerin Doğru Çalışmasını Engelleyebilecek Risklerin Düzenli Tespit Edilmemesi       90
Bilişim Sistemlerine Yönelik Politika ve Prosedürlerin Bulunmayıp, Önemli Riskler İçermesi      91
Bilişim Sistemlerinin Güvenliğine İlişkin Fiziki ve Yazılı Politika Yetersizliklerinin Bulunması        92
Bir Yıldan Uzun Vadeli Kredilerin 300 Banka Kredileri Hesabında Takip Edilmesi  93
Birikmiş Amortismanlar Hesabının Kullanılmaması 94
Birikmiş Amortismanlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması   95
Birikmiş Amortismanlar Hesabının Kullanılmaması 98
Borç Stoğunun Mali Tablolarda Doğru Gösterilmemesi      99
Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının Kullanılmaması   100
Yükleniciye Verilen Bütçe Dışı Avansın Mevzuatta Öngörülen Sınırın Üzerinde Olması      101
Bütçe Emanetleri Hesabından Yapılan Ödemelerde Muhasebe İşlem Fişine Bağlanması Gereken Belgelerin Eklenmemesi  103
Bütçe Emanetlerinden Finansal Kuruluşlara Temlik Edilen Tutarların 320 Bütçe Emanetleri Hesabından Çıkarılarak 333 Emanetler Hesabına Kaydedilmesi      104
Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması     105
Bütçe Hesaplarına İlişkin Olarak Hatalı Kayıtlardan Dolayı Bütçe Uygulama Sonuçlarının Gerçeği Yansıtmaması     107
Gelir Tahsilat Oranlarının Düşük Olması 109
Belediyede Çalışan Daimi İşçinin, İş Akdini Feshetmeden Belediye Meclisi Üyeliğini Yapması      111
Demirbaşlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması      113
430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının Kullanılmaması      116
Devir ve Tasfiye Komisyonu Tarafından Devri Kararlaştırılan Alacaklar   117
Devredilen Taşıtların Kayıtlardan Çıkarılmaması 120
Diğer Hazır Değerler Hesabının Hatalı Kullanımı 121
Diğer Stoklar Hesabının Kullanılmaması  123
Doğalgaz Dağıtım Şirketine Olan Ortaklığın Muhasebe Kaydının Yapılmaması        124
Doğalgaz Şirketine Kanundan Kaynaklanan Ortaklığın Tesis Edilmemesi Ve Bu Ortaklığın Muhasebe Kayıtlarında Gösterilmemiş Olması 126
Dönem Sonu İşlemlerinin Zamanında Yapılmaması   128
Duran Varlık Hesaplarında Takip Edilen Taşınmazlara İlişkin Envanter Listelerinin Olmaması ve 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Ve 257 Birikmiş Amortisman Hesaplarının Gerçeği Yansıtmaması      129
Duran Varlıklar Maliyet Bedelinin Eksik Hesaplanarak Taşınır Sistemine Kaydedilmesi     131
Durum Analizinde Makro Ölçekteki Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Bölgesel Planlarla İlişkinin Kurulmamış Olması  132
Muhasebe Dönemi İçinde Muhasebe Kayıtlarındaki Hataların, Düzeltme Kaydı Yapmak Yerine Geçmişe Dönük Olarak Tamamen Silinmesi   133
Ekonomik Değer Taşıyan Bilgisayar Yazılımlarının Haklar Hesabında İzlenmemesi   134
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı Bakiyesinin Gerçeği Yansıtmaması      135
Elektrik ve Doğalgaz İçin Ödenen Güvence Bedellerinin Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında İzlenmemesi      136
Elektrik ve Gaz Dağıtım Şirketlerine Abonelik İçin Verilen Güvence Bedeli Ödemelerinin, 126 -Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında Takip Edilmemesi  137
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamelerinin Tahakkuk Kaydı Yapılmamış Olması  138
Emanet Hesaplarında Biriken Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Yasal Süre Sonunda Gelir Kaydedilmemesi      139
333 Emanetler Hesabı Farklı Kişilere Ait Borçların Tek Bir Kişinin Alacağından Mükerrer Düşülmesi       140
333 Emanetler Hesabı'nda Emanet Niteliğini Kaybetmiş Kayıtlar Bulunması 141
Faiz Giderleri ve 481 Gider Tahakkukları Hesabının Tutar Olarak Fazla Gösterilmesi      142
Yüklenici Firmaya Yapılan Toplu Taşıma Ödemelerinin Muhasebeleştirilmemesi      143
GASKİ ile Yapılandırılmış Olan Su Borçlarının Hatalı Muhasebeleştirilmesi       145
Gayrimenkullerin Bakım Onarım Masraflarının Doğrudan Giderleştirilmesi  146
Gecekondu Fonu Hesabının Takibinin Yapılmaması  147
775 sayılı Gecekondu Kanunu Hükümlerine Göre Oluşturulan Fon Hesabına Aktarılması Gereken Payların Amacına Uygun Şekilde Kullanılmaması 148
Gecekondu Kanunu Hükümlerine Göre Oluşturulan Fon Hesabının Amacına Uygun Şekilde Kullanılmaması        150
Geçici Kabul İşlemleri Yapılan Duran Varlığın, İlgili Maddi Duran Varlık Hesaplarına Aktarılmaması      152
Geçici Kabul İşlemleri Yapıldığı Halde Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Kayıtlı Taşınmazların Olması        153
Geçici Kabulü Yapılmamış Yatırım İşi Olmamasına Rağmen 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Devretmesi      154
380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının ve 480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının Kullanılmaması        155
380 ve 480-Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler Hesabının Kullanılmaması 156
Gelir Kaydedilmeyen Bütçe Emanetlerinin Bulunması       157
805 Gelir Yansıtma Hesabı Toplamının Bu Hesabın Niteliğine Uygun Olmaması       159
Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabının Kullanılmaması       160
Yevmiye Numaralarının Teselsül Ettirilmemesi, Taksimli Yevmiye Numaralarının Verilmesi ve Geriye Dönük Yevmiye Kayıtlarının Değiştirilmesi      162
Gider Taahhütleri ve Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabının Kullanılmaması       163
920 Gider Tahhütleri ve 921 Gider Tahhütleri Karşılığı Hesaplarının Kullanılmaması      164
Güvence Bedellerinin Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmemesi       166
Haklar Hesabında İzlenmesi Gereken Hak Alımlarının Doğrudan Giderleştirilmiş Olması     167
260 Haklar Hesabında İzlenmesi Gereken Tutarların 630 Giderler Hesabına Alınarak Giderleştirilmesi      168
Haklar Hesabının Kullanılmaması 169
Hal Bilgi Sisteminin Kurulmaması        171
Halde Bulunan İşyerlerinden Teminat Alınmaması  172
Hatalı Muhasebe Kayıtlarının Silinip Düzeltme Yapılması 174
Hâzineye Olan Vadesi Gelmiş Borcun Bilançoda Yer Almaması       175
Taşınmaz Mallara İlişkin Olarak Hibe veya Bedelsiz Devir İşlemlerinin Muhasebe Kayıtlarının Hatalı Yapılması    176
Hissedar Olunan Şirkete ilişkin Sermaye Payının 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında Yer Almaması       177
Hurdaya Ayırma İşlemlerinde Birikmiş Amortismanlar Hesabının Kullanılmaması     180
Hurdaya Ayırma Suretiyle Kayıtlardan Düşürülen Taşınırlara İlişkin 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının Kullanılmaması      181
İhale Edilen Bazı Yatırım Harcamalarında 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Kullanılmaması        182
Belediyece İl Özel İdaresi Adına Verilen Banka Teminat Mektubunun Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması ve Nazım Hesaplarda İzlenmemesi    184
Kesinleşen Sayıştay İlam Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi ve İlamlarda Belirtilen Kamu Zararlarının Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması    185
İlbank A.Ş. Tarafından Kesilerek Büyükşehir Belediyesine Aktarılan Payların Hatalı Muhasebeleştirilmesi 189
İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları, Finansman Durumu ve İkinci Altı Aya İlişkin Beklenti ve Hedeflerin Yayımlanmamış Olması        192
İlk Madde ve Malzeme Hesabının Kullanılmaması   193
150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı'na Kaydedilen Tutarların Tüketildiği Halde Kayıtlardan Çıkarılmaması 194
İller Bankası Ortaklık Payının Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması       195
İller Bankası Paylarının Hatalı Muhasebeleştirilmesi    197
İller Bankası Tarafından Belediyeye Ödenen Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Kesilen Ortaklık Payının 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına Kaydedilmemesi      198
Artvin Belediyesi'nin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankası Tarafından Sermayesine Eklenmek Üzere Kesilen Yüzde İki Oranındaki Miktarın Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması    199
İller Bankasına Olan Kısa Vadeli Kredi Borçlarının 300 - Banka Kredileri Hesabında İzlenmemesi ve İller Bankası Kredilerine İlişkin 2016 Yılında Ödenecek Olan Faiz Tutarlarının 381- Gider Tahakkukları Hesabında Yer Almaması 200
İller Bankasına Olan Kısa Vadeli Kredi Borçlarının 300 - Banka Kredileri Hesabında İzlenmemesi ve Uzun Vadeli Kredi Borçlarının Kurum Bilançosunda Yer Almaması 202
İller Bankasına Ödenen Ortaklık Payının 240 Nolu Hesaba Kaydedilmemesi  205
İller Bankasına Ödenen Ortaklık Payının 240 Nolu Hesaba Kaydedilmemesi  206
İller Bankasındaki Sermaye Payının Mali Rapor ve Tablolarda Eksik Gösterilmesi  207
İmar Kanununa Göre Yola Terk veya Hibe Yoluyla Edinilen Taşınmazlar İçin, Mali Tablolarda Kayıt Bulunmaması     209
İş Avans ve Kredileri Hesabının Yanlış Kullanılması     210
İş Avansı ve Kredileri Hesabının Hatalı Kullanılması    213
Verilen İş Avanslarının Mevzuatta Öngörülen Sınırın Üzerinde Olması     216
Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçiler İle Kadrolu İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılmaması        217
İşsizlik Sigortası Primlerinin 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilât Hesabında İzlenmemesi        218
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında İzlenen Hurdaya Çıkmış Maddi Duran Varlıklar İçin Önceden Ayrılması Gereken Amortisman Oranının 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabında İzlenmemesi       219
Kadrolu İşçiler Bulunmasına Rağmen Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesaplarının Çalıştırılmaması   220
Kalkınma Ajansı Payının-Kamu İdareleri Payları Hesabında İzlenmemesi    221
Kalkınma Ajansı Payının 363-Kamu İdareleri Payları Hesabında İzlenmemesi        222
Yapılandırılan Kamu Borçlarına İlişkin Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Sebebiyle Kurumun Zarara Uğratılması    223
6111 ve 6552 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandırılan Kamu Borçlarına İlişkin Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi 224
Kamu Haznedarlığı Tebliği Hükümlerine Aykırı işlem Yapılması    225
Kamu İdareleri Payları Hesabının Kullanılmaması 226
Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabının Kullanılmaması  227
Karşılıksız Çıkan Çeklerin Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılması   228
Kastamonu Belediyesi'nde Güvenilir ve Doğru Bilgi Üretecek Bir Veri Kayıt Sistemi Bulunmaması   229
Hakkâri Katı Atık Birliği Aidatlarının Kamu İdareleri Payları Hesabında İzlenmemesi     230
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İlçe Belediyesi'ne Aktarılması Gereken Otopark Yerlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Gelirlerin Aktarılmaması       231
Kesin Teminat Mektuplarından Bazılarının Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması     232
Kurum Lehine hükmedilen kesinleşmemiş Avukatlık Vekalet Ücretleri ile Kesinleşmiş Ancak tahsil Edilmeyen Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Mali Tablolarda Yer Almaması    234
Kişilerden Alacaklar Hesabının Çalıştırılmaması 235
Kişilerden Alacaklara Faiz Tahakkuk Ettirilmemesi       236
Kişilerden Alacakların Tahsil Edilmemesi        237
Kredi Faiz Ödemelerinin Hatalı Muhasebeleştirilmesi     238
Kredi Faizlerine İlişkin Gider Tahakkuk Hesaplarının Kullanılmaması     239
Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde Satın Alınan Ve Kullanılan Akaryakıtların Takip Sisteminin Sağlıklı Çalışmaması        240
Kullanılma Olanaklarını Yitiren Maddi Duran Varlıkların Tamamı İçin Amortisman Ayrılmaması      242
Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması      243
Kurum Taşınmazlarının Mevzuata Uygun Olarak Kaydedilmemesi ve Taşınmaz Muhasebe Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması       244
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Yayımlanmaması     247
Performans Ölçümlerinin Sağlıklı ve Güvenilir Biçimde Çalışmasına Yönelik Kurumsal Veri Kayıt Sistemi Oluşturulmaması   248
Kültür Derneğine Mevzuata Aykırı Olarak Nakdi Yardımda Bulunulması      249
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payının Ödenmemesi      250
Maddi Duran Varlıklar İçin Düzenli Olarak Amortisman Ayrılmaması        251
Maddi Duran Varlıklara Ait "Hurda Çıkış" İşlemleri Yapılırken Birikmiş Amortismanlar Hesaplarının" Kullanılmaması.      253
Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı Tutarının Hatalı Olması    254
Mali Durum Raporunun Yayımlanmaması     255
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Eksik Gösterilmesi  256
Mali Tablolardaki Taşınmaz Verilerinin Gerçeği Yansıtmaması     257
Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi      259
Geçici Kabulleri Yapılan Ve Milli Eğitim Bakanlığı'na Devredilen Spor Salonları İçin Gerekli Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması  260
Mizanda Yer Almayan Banka Hesaplarının Bulunması        261
Kurumun Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Görevlendirmemesi ve Avans Şeklinde Kaydedilmesi Gereken Ödemelerin Doğrudan Giderleştirilmesi      262
Net Değer Hesabında Kayıtlı Tutarların Hatalı Olması    264
Otopark Bedeline İlişkin Gelirin Vadeli Banka Hesabında Takip Edilmemesi        266
Tüpraş'a Yapılan Ödemelerden Kullanılmayan Kısımlar Olmasına Rağmen Tamamı Kullanılmış Gibi Kurum Mali Tablolarında Yer Alması  267
Muhtelif Ödemelerden Yapılan Yasal Kesintilerin Süresi İçerisinde İlgili Kurumlara Yatırılmaması        268
Mevzuatı Gereği Nakden veya Mahsuben Tahsil Edilip İlgili Vergi Dairesine Ödenmesi Gereken Vergilerin Kanuni Süresi İçinde Ödenmemesi ve Bu Tutarların Hatalı Hesapta İzlenmesi 269
Ödenmeyen Sosyal Güvenlik Prim Giderlerinin 280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı'na Alınması        270
Özel Bankalar Aracılığıyla Yapılan Tahsilatların, Kamu Bankaları Hesaplarına Aktarılmaması      271
264 Özel Maliyetler Hesabı'nda İzlenmesi Gereken Tutarların Doğrudan Gider Yazılması    272
264-Özel Maliyetler Hesabının Kullanılmaması    273
Hopa Belediye Encümeni Tarafından Kesilen İdari Para Cezalarının 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı'nda Takip Edilmemesi  274
Peyzaj Projesi Hazırlama Hizmet Alımı İşinin 250 Nolu Hesapta İzlenmesi 275
Satın Alınan Yazılım Lisansları ve Bunlara İlişkin Amortismanların Hatalı Muhasebeleştirilmesi  276
Satışı Yapılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarından Silinmemesi 277
Sayıştay İlamlarının İnfaz Edilmemesi   278
Sayıştay İlamlarının İnfazının Yapılmaması      279
Bütçenin Sermaye Giderleri Bölümünden Yapılması Gereken Harcamaların Cari Giderler Bölümünden Yapılması 280
Sermaye Tamamlama Adı Altında Belediye Şirketinin Zararlarını Finanse etmek Amacıyla Şirkete Kaynak Aktarılması 282
Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında Kayıtlı Tutarlar ile Sermaye Artırımı Suretiyle Bu Kuruluşlara Yapılan Transferlere ilişkin Kayıtların Tutarsız Olması  285
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alım İşine Ait Kontrol Teşkilatının Çalışmaması, Sigorta Poliçelerinin Vaktinde Düzenlenmemesi 286
Son Beş Yıla Ait Bütçe Tahminlerinin Gerçekçi Olmaması  292
Sosyal Denge Sözleşmesine Konusu Dışında Hüküm Konulması        293
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi Süresinin Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi Süresi İle Uyumsuz Olması 294
Sözleşmeli Personele Ödenen Sosyal Denge Tazminatının Sosyal Güvenlik Kapsamında Prime Esas Kazanca Dâhil Edilmemesi    296
Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılandırılan Prim Borçlarının 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında İzlenmemesi       298
Sözleşmelere Dayanılarak Girişilen Taahhütlerin Muhasebe Üzerinden izlenmemesi ve Taahhütlere ilişkin Taahhüt Kartlarının Tutulmaması   300
Kurum Tarafından Yapılan Sözleşmelerle Girişilen Taahhüt Tutarlarının Kaydedilmesi Gereken 920 Gider Taahhütleri Hesabı ile 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabının Kullanılmaması    301
Sandıklı Belediyesince 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında Takip Edilen Malların Satışı Gerçekleşmesine Rağmen Kayıtlardan Düşülmemesi     302
Su Kullanım Bedellerinin Muhasebe Kaydına Alınmaması    304
Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında Kayıtlı Tutarlar İçin Karşılık Ayrılmaması   305
Taahhüt Kartlarının Tutulmaması 306
Tahakkuk Eden Vadeli Mevduat Faizinin Eksik Kayıt Edilmesi      307
Tamamlanan Yatırımların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından İlgili Duran Varlık Hesaplarına Alınmaması    308
Tapu Kayıtlarında Yer Alan Taşınmazların Tamamının Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması      309
Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne Ait Taş Ocağı ve Atölyelerde Üretilen İlk Madde ve Malzemelerin Muhasebeleştirilmemesi  310
Taşınır Kesin Hesabı İle 254 Taşıtlar Hesabı Arasındaki Farklar 312
254 Taşıtlar Hesabında İzlenmesi Gereken Tutarların 630 Giderler Hesabına Alınarak Giderleştirilmesi    313
254 Taşıtlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması     314
Dayanıklı Taşınırlara ilişkin Yeniden Değerleme İşlemi Yapılması Sonucu 253- Tesis, Makine Ve Cihazlar, 254- Taşıtlar Ve 255- Demirbaşlar Hesaplarının Gerçek Durumu Yansıtmaması       315
Teminat Mektupları ile Teminat Mektupları Emanetleri Hesaplarının Hatalı Gösterilmesi   318
Tüpraş'a Bitüm Alımı Karşılığı Yapılan Avans Niteliğinde ve Aktifleştirilmesi Gereken Ödemelerin Doğrudan Giderleştirilmesi     320
Vadesi Bir Yılın Altına Düşen Banka Kredilerinin 400 Banka Kredileri Hesabından 300 Banka Kredileri Hesabına Aktarılmaması      322
Vadesi Bir Yılın Altına İnen Banka Kredilerinin 300 Banka Kredileri Hesabına Kaydedilmemesi     324
İdari Şartname ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak ikmal inşaatı İşinin Alt Yükleniciye Yaptırılması  327
İlgili Vergi Dairesine Vadesinde Yatırılmayan Vergilerin 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabına Alınmaması   329
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Çalıştırılmaması       331
Verilen Teminat Mektuplarının Muhasebe Kaydının Yapılmaması     332
Yapılandırılan Borçların Ödenmesinde Mükerrer Giderleştirme Yapılması   333
Yapılandırılmış Vergi Borçlarının Hatalı Hesap Kodunda İzlenmesi        334
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Yanlış Kullanımı   335
Yapım İşleri İçin Yapılan Harcamaların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Yerine Doğrudan İlgili Duran Varlık Hesaplarında Muhasebeleştirilmesi      336
Yapımı Devam Eden Maddi Duran Varlık Bedelinin 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Yerine 630-Giderler Hesabına Kaydedilmesi  337
Yatırım Harcamalarının İlgili Aktif Hesap ile İlişkilendirilmeksizin Giderleştirilmesi  338
Yazılım Alımlarında, Bilgi Güvenliğini Güvence Altına Alacak ve İzleyen Yıllarda Güncellemenin Daha Ekonomik Teminini Sağlayacak Düzenlemelere Yer Verilmemiş olması    339
Yazılım Alımlarının 260 Haklar Hesabı Yerine 150 İlk Madde ve Malzeme ve 630 Giderler Hesapları İçerisinde Muhasebeleştirilmesi 340
Gecekondu Kanunu Hükümlerine Göre Oluşturulan Fon Hesabının Amacına Uygun Şekilde Kullanılmaması        341
Yeniden Değerleme Farkları Hesabının Kullanılması       343
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ile 252 Binalar Hesabında İzlenmesi Gereken Tutarların 630 Giderler Hesabına Alınarak Giderleştirilmesi     344
Yevmiye Defterinde Boş Yevmiye Numaralarının Bulunması  345
Muhasebe Kayıtlarında Taksimli Yevmiyeler Kullanılarak Varolan Yevmiye Kayıtlarına İlaveler Yapılması ve Yevmiye Numaralarının Müteselsil Devam Etmemesi        346
Kepez Belediyesi'nce Kullanılan Yevmiye Sisteminin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olması     347
Yıllara Sari Yapım İşlerine İlişkin Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmamış olması       348
Yol Yapım Bakım ve Onarım İşleri Kapsamındaki Harcamaların 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Muhasebeleştirilmemesi     350
Yurt İçi Görev Yolluğu Avanslarının 161 Personel Avansları Hesabında Takip Edilmemesi   351