Kamu İhale Kararları E.İHALE / Toplam: 66 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
41 E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye katılan gerçek kişi isteklilerin Ticaret Sicil Gazetesi sunmaması sadece , noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması ihale dışı bırakılma nedenimdir?
42 e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalede beyan edilen bilgi ve belgelerden internet üzerinden sorgulanamayan bilgi ve belgeler ile Teknik Şartname’ye ilişkin cevap ve açıklamaların belgelerini sunmayanlara hangi yaptırım uygulanır?
43 e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalede geçici teminatın gelir kaydedilmesi.
44 e- ihalede mükerrer teklif verilmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17'nci maddesinin (d) bendi ve yasaklılık uygulaması nasıl olmalıdır?
45 e- ihalede yeterlik bilgilerini doldurmadan teklif gönderme nedeniyle teklifi geri çekmek istenildiğinde uygulama nasıl olmalıdır?
46 elektronik eksiltme de isteklilerce girilen şifrenin sistem tarafından hatalı şifre olarak değerlendirildiğinde yapılması gerekenler nelerdir?
47 e-teklif ihale de “Yeterlik bilgileri tablosunda yer alan yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belge yerine oda kayıt belgesi beyan edilmesi bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilir mi?
48 e-teklif ihale de “Yeterlik bilgileri tablosunda yer alan yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belge yerine oda kayıt belgesi beyan edilmesi halinde istekli ihale dışı bırakılır mı?
49 ihale dokümanının indirilmesinde, EKAP kayıtlarında ve teklif mektubunda şirketin eski ortakların elektronik imzasının sehven kullanıl ması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
50 e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede iş hacmine ilişkin bilgilere yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmediği gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı
51 e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numaraları belirtilip Ticaret Sicil Gazetesinde anılan kişilere ait T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunmaması ihale dışı bırakılma nedeni midir?
52 e-teklif ile yapılan ihalede iş deneyimi bilgilerini tevsik eden sözleşme, ve SGK internet çıktıları belgelerini idareye sunmasında, fatura örnekleri ile birlikte birer adet fotokopilerini sunulması mevzuata uygunmudur?
53 e-teklif ile yapılan ihalede iş deneyimi bilgilerini tevsiki için sunulan fatura örnekleri gösterilmek suretiyle fotokopilerine “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde bir şerh yapılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygun bulunmadığı,
54 e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihale de istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından şirket ortaklarına ait bilgilerin (gerçek kişi olması durumunda ad-soyad/tc kimlik numarası/ortaklık oranı/varsa işletme adı ve ticaret unvanı; tüzel kişi olması durumunda ise ticaret unvanı/vergi kimlik numarası/ortaklık oranı/varsa işletme adı) yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmemesi ihale dışı bırakılma nedenimidir
55 e-teklif aşamasında istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda doldurulacak sütunlara herhangi bir belgenin yüklenmesi durumunun söz konusu olmadığı
56 e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihale de doküman da temini istenilen iş makinalarına ilişkin Ticaret Odasınca düzenlenmiş tarih ve sayısı belirtilen iş makinası tescil ve ruhsat bilgileri ile doldurulmasının ihale dokümanına uygun olduğu
57 EKAP’a kayıt aşamasında sunulan ve kişinin şirket adına imza atmaya yetkilendirildiğine ilişkin vekaletname ve imza sirkülerinin ihale aşamasında EKAP’tan sorgulanmak suretiyle kişinin şirketi temsile yetkili bir kişi olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığı
58 21 (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihalelerin e-teklif alınmak suretiyle yapıldığı ihalede EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, verilen süre içerisinde istenen belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği
59 İstekli adına e-teklifi imzalayan kişinin şirket adına teklif vermeye yetkilendirildiğine ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilginin bulunmaması durumunda istekli ihale dışı bırakılır mı?
60 elektronik eksiltme işleminin iki sebeple yenilenebileceği , bu sebeplerden ilkinin geçerli tekliflerde bir değişiklik olması durumu olduğu, diğer sebebin ise elektronik eksiltme işlemi sırasında teknik bir sorunla karşılaşılması durumu dur.