Kamu İhale Kararları E.İHALE / Toplam: 66 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
21 gerçek ve tüzel kişi işletmelerin kamu ihalelerine katılabilme şartı olarak EKAP platformu ile bir protokol imzalanmak suretiyle gerekli bilgi ve belgelerinin EKAP sistemine kaydedilmesi gerektiği
22 idarece talep edilen beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri süresinde sunmayan teklifin kabul edilerek teklifinin değerlendirilmeye alınması hakkında
23 isteklilerin e-tekliflerini aynı IP adresi üzerinden aynı tarihte aynı internet bağlantı noktasını kullanarak teklif vermesi
24 Elektronik ihalelerde teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu mudur?
25 elektronik ihalelerde imza beyannamesi sunulmasının zorunlu mudur?
26 e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen bir ihalede aritmetik hata
27 Elektronik ihalede şirketin ünvan değişikliği yapmış olduğu durmlarda uygulama nasıl yapılmalıdır.?
28 e-teklif alınmak sureyle gerçekleştirilen ihalelerde teyit edilemeyen belgeler için yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılması gerektiği
29 e-teklif alınmak sureyle gerçekleştirilen ihalede tekliflerin istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak gönderilmesi gerektiği,
30 iş bitirme belgesi sahibinin unvanı ile pilot ortağın unvanının uyuşmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma.
31 unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi’ne elektronik teklif içerisinde yer alan bilgiler ile idare tarafından ulaşılabileceği
32 yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen iş deneyim belgesinin sahibi ile isteklinin unvanlarının birbiri ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma .
33 e-tekliflerini aynı IP adresi üzerinden gönder ilmesi
34 e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklara Ait Bilgiler kısmının boş bırakılması ve ortaklık oranlarının beyan edilmemesi ihale dışı bırakılma nedenimidir?
35 e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalede idare tarafından bilgilerin tevsiki bakımından pay defteri istenilmesi gerekirken istenilmemesi.
36 E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde idarelerce, yeterlik bilgileri tablosunda verilen bilgiler çerçevesinde tekliflerin değerlendirmesi yapılır, bu çerçevede beyan edilen bilgilerin ihale dokümanında aranan kriterleri sağlamaması durumunda bu durumda olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı.
37 elektronik eksiltme aşamasında 11.799.900,00 TL teklif vermek istenirken 2.799.900,00 TL teklif verilmesi. ,
38 ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işlemlerini aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirilmesi
39 Elektronik ihale” isteklinin sunduğu belgelerin yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ancak geçici teminatının gelir kaydedilmemesi gerekmektedir
40 istekliler tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda standart forma uygunluk denetiminin aranmayacağı