Kamu İhale Kararları E.İHALE / Toplam: 66 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 isteklilerin geçici teminatlarına ilişkin sorgulamalar tamamlanmadan ihalelerin ilk oturumunun kapatılamayacağı,
2 EKAP’ta yer alan yönetim kurulu karar defterinin güncel olmaması ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgi içermemesi ihale dışı bırakılma nedenimidir?
3 e. ihalede ihale tarihinin teklif mektubuna yazılmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
4 e. ihalede ihale komisyonunun çalışması hakkında.
5 ihale komisyon üyesinin telefonda online olarak onayı alınarak tekliflerin açılmas
6 şirketin tek ortaklı anonim şirket olması nedeniyle mevzuatta öngörülen anonim şirketlerde ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesi zorunluluğunun bulunmadığı;
7 kişinin şirket müdürlüğü görevinin sona erdiği, tarihin eretesi günü teklif mektubunu e. imza ile imzalamış olması.
8 ihaleye katılacak istekliler adına ihale dokümanını indirecek ve elektronik teklifi imzalayacak yetkililerin EKAP’a kayıt zorunluluğu varmıdır?
9 ihaleye katılan iki istekli adına ihale dokümanının aynı kişi tarafından aynı IP adresi üzerinden indirilmesi
10 tekliflin MERSİS’te kayıt bulunamamıştır gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
11 E .ihalede beyan bilgilerine ilişkin ilgili satırlara bilgi girişinin yapılmaması halinde bilgi girişi yapılmayan kritere yönelik idarece gerek elektronik ortamda teyidi yapılabilecek gerekse daha sonrasında doğrulanmak üzere esas alınabilecek bilgi bulunmadığı durumlarda uygulama
12 elektronik geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının sehven belirtilmemesi
13 tek ortaklı anonim şirketin pay defteri ve dayanak yönetim kurulu kararı defterlerinin EKAP’a yüklenme zorunluluğu varmıdır?
14 e. ihalede birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin standart forma aykırı olduğu, teklif mektubundaki tutarın rakam ve yazı ile birbirine uygun şekilde yazılmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu, birim fiyat teklif cetvelindeki miktarların değiştirildiği ve iş kalemlerinin tamamına yer verilmediği, ayrıca teklif mektubundaki tutar ile birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarın birbirinden farklı olduğu hususlarının ortaya çıkmasının fiilen mümkün olmadığı
15 e. ihalede bilanço ve ciro incelemesi nasıl yapılır.
16 e. ihalede banka referans belgesi incelenmesi nasıl olur?
17 geçici teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlendiği, Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınan geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması durumunda, düzenlenen mektupların standart forma uygun olarak alındığının kabul edildiği,
18 tek ortaklı anonim şirketlerin ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının kayıt edilmesinin zorunlu olmadığı,
19 yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gereken yıllara ait ciro bilgilerinin beyan edilmemesinin tamamlatılabilecek bilgi kapsamında değerlendirilemeyeceği,
20 e-şikâyet başvurusu şirketin faaliyet faaliyet konuları arasında ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmaması