Kamu İhale Kararları Ticaret sicil / Toplam: 128 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 istekliler tarafından teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgileri tevsik etmeye yönelik olarak Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulmasına gerek bulunmadığı,
2 EKAP sistemine son pay durumunu gösterir pay defteri ve dayanağı yönetim kurulu kararının yüklenmememiş olması
3 anonim şirketlerde son ortaklık durumunu göstermek üzere pay defterinin tek başına yeterli olmayacağı,
4 Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda pay defterinin beyan edilip sunulduğu,ve beyan edilmeyen Ticaret Sicili Gazetesinin sonradan sunulması elenme sebebimidir?
5 T.C. kimlik numaralarının Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almaması sebebiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur.
6 ihaleye katılan gerçek kişi isteklilerin Ticaret Sicil Gazetesi sunmasına gerek olmadığı, noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının yeterli olduğu
7 Ticaret Sicili Gazetesinin şirketin ortakları ve ortaklık oranlarını, şirketin ortaklık yapısına ilişkin son durumu göstermemesi.
8 isteklinin Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet alanında gösterilen bir işten dolayı hüküm giymesinin Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
9 teklif kapsamında ticaret sicil gazetelerinin sunulduğu ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgeyi sunulmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
10 ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerektiği
11 yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen ticaret sicil gazetesinden şirket ortağının kimlik numaralarına ilişkin teyidin yapılamaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması
12 Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir
13 Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda şirketin tek ortağı olarak beyan edilen kişinin T.C. kimlik numaralarına yer verilmemesi…..
14 ihalelerde aday veya isteklilerin; gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesini, tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmasının zorunlu olduğu
15 tüzel kişiliğin iki ortağına ait T.C. kimlik numaralarının sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer almaması elenme sebebimidir?
16 yeterlik bilgileri tablosunda son ortaklık durumuna ilişkin bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait bilgilerin yer almaması ihale dışı bırakılma nedeni midir?
17 yeterlik bilgileri tablosunda T.C. kimlik numarası belirtilmiş ise de, bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde kişilere ait T.C. kimlik numarası bilgisinin yer almaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
18 yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesinin vergi kimlik numarasının ve müdür olarak beyan edilen kişinin T.C. kimlik numarasına yer verilmediğinin tespitinde istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
19 sunulmayacak belgeler tablosunda yer alan ticaret sicil gazetelerine ait bilgilerden gazetelerin sayılarına ilişkin bilgilerin yanlış yazılması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilir mi?
20 beyan edilen gazete bilgisi ile anılan internet adresinde yer alan Ticaret Sicil Gazetesinin tarihlerinin birbiriyle uyumlu olmaması ve , Ticaret Sicil Gazetesinin T.C. kimlik numaralarının hanelerinin gizlenmesi ihale dışı bırakılma nedenimidir?