Kamu İhale Kararları Teknik Şartname / Toplam: 193 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerin İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelerle uyuşmadığın iddiası
2 Sözleşme Tasarısı’nda iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilmediği durumda Teknik Şartname’de “Full Kasko Sigortası”nın istenilmesi mevzuata aykırımıdır?
3 Teknik şartnamede istenilen taşıma belgesinin teklif zarfında sunulmaması ihale dışı bırakılma nedeni midir*
4 Teknik Şartname maddelerinde zikredilen belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gereken yeterlik belgesi olarak kabul edilmeyeceği
5 isteklilerce teklif zarfı içerisinde sunulması istenilen Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’nin birim fiyat teklif mektubundaki ifadeden hareketle sunulmayacağı şeklinde bir değerlendirme yapmanın uygun olmayacağı.
6 teknik şartname ile ilgili Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı nın da şirket yetkilisinin imzası bulunmadığı için teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
7 idarenin ihtiyacı olan malın sahip olması gereken niteliklerine ve teknik ayrıntılarına ilişkin yaptığı Teknik Şartname düzenlemelerini idarenin kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanması mevzuata aykırı olmadığı hakkında.
8 teknik şartname ile ilgili Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı nın da şirket yetkilisinin imzası bulunmadığı için teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
9 idarelerin gerek ihtiyacı olan alımın tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip oldukları..
10 İdari Şartname’nin maddesi gereğince Teknik Şartnamede teklifle birlikte sunulması istenen belgelerin düzenlenmesi durumunda bu belgelerin de yeterlik belgesi olarak değerlendirilmesi gerekirmi?
11 teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan Teknik Şartname maddesine uygun olduğuna dair İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden alınmış olan görüş yazısı ile yapılan itiraz uygunmudur?
12 ihale dokümanında belirtilmeyen bir kıstas gerekçesiyle Teknik Şartname düzenlemelerine uygun olduğu belirtilen herhangi bir teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı
13 ürünün Teknik Şartname’ye uygunluğunun ise usulüne uygun olarak yeniden yapılacak numune değerlendirmesi gerektiği
14 Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı nın da şirket yetkilisinin imzası bulunmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir
15 Teknik Şartname düzenlemelerinin idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olduğu
16 Teknik Şartname de belirtilen Teklif Ekinde Verilecek Belgeler de istenilen belgenin sunulmaması.
17 ihalelerin üzerinde bırakılan isteklinin tekliflerin Teknik Şartname ile aranılan kriterleri taşımadığı ve dolayısıyla bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği konusunda şikayeti.
18 isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunu tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belgelemeleri gerektiği.
19 spesifik ve dar veriler kullanılarak ve belirli isteklilerin katılımına yönelik bir düzenleme yapılarak ihalede rekabetin oluşmasının engellenmesi
20 teknik şartnamelerin idarenin alım konusu ihtiyacına göre hazırlanacağı ve bu ihtiyacı karşılayacak ürünlerin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği