Kamu İhale Kararları persınel çalıştırılamasına dayalı / Toplam: 64 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Parklarda Çevre Düzenlemesi Yapım ihalesi 696 sayılı KHK’deki belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı olarak hizmet alımı gerçekleştiremeyeceğine ilişkin yasağa aykırı
2 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımında sözleşme giderlerinin hesaplanmasında damga vergisi,karar pulu,kurum payı hesabı nasıl yapılır?
3 Karayolları Bölge Müdürlüğü nün şöförlü araç kiralaması ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı ihale yapmasının mümkün olmadığı
4 isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi için öncelikle söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı ihale olup olmadığı açısından değerlendirilmesi gerektiği
5 ihalede yüklenici tarafından personel çalıştırılmaması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamına girer mi ?
6 personel çalıştırılmasına dayalı nitelikte olmayan bir hizmet alımında ihale tarihi itibarıyla sözleşme ve genel giderler hariç günlük asgari işçilik maliyeti hakkında
7 personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşımayan ihalelerde İdari Sartname'de engelli işçi sayısının belirlenmesi gerektiğine yönelik olarak mevzuatta bir kuralın yer almadığı
8 peyzaj işleri kapsamında yer alan sulama, çapalama, budama, biçme, ağaç dikimi ve sökümü gibi işler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı midir
9 Belediye “Park Revizyonu ve Peyzaj Düzenlemesi” işinde şöför ve işçi çalıştırılması mevzuata uygunmudur
10 Yüklenici çalıştıracağı her personel için idarenin yazılı veya sözlü onayını almak zorundadır. İdare tarafından uygun görülmeyen personel çalıştırılmayacaktır.ibaresi hakkında
11 kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak şoför için fiyat farkına yönelik bir düzenleme yapılması gerekir mi?
12 iş kapsamında çalıştırılacak personelin idare tarafından belirleneceği ya da halihazırda görev yapan personelin işten çıkarılamayacağı anlamına gelmediği,
13 idarenin yükleniciden işçi değişikliklerine ilişkin bilgi istemesinin idarenin ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin bahse konu Kanun’dan kaynaklanan sorumluluğu gereği olduğu hakkında.
14 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması
15 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağına ve hesaplamalarda KİK İşçilik Hesaplama Modülü’nün kullanılmasının zorunlu olduğuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı.
16 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede Çevre Mühendisi’nin alacağı ücrete ve personelin mali haklarına ilişkin olarak bir belirleme yapılmaması iptal sebebimidir?
17 personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı
18 ihalede çalıştırılacak personel sayısı ile haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağına yönelik düzenlemelere ihale dokümanı kapsamında yer verilmediği durumda , fiyat farkına ilişkin düzenleme yapılması zorunlu mudur?
19 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, herhangi bir kalemde asgari işçilik birim maliyetleri altında teklif bedeli sunan bir isteklinin teklifinin Kanun’un 37’nci maddesine göre yapılacak yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakılma olanağının bulunmadığı
20 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanında özel olarak kıdem tazminatı yükümlülüğünün idareye ait olacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemesi mevzuata aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği.