Kamu İhale Kararları Makina techizat / Toplam: 51 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulu aranmaması durumunda isteklilerden teklifleri kapsamında kira sözleşmesi istenebilir mi?
2 kendi malı olan makine, teçhizat ve ekipmanın SMMM raporu ile tevsik edilmemesi
3 makine ve ekipmanların bakım, onarım ve yedek parça giderinin hesaplanması ve hesaplanacak tutarın isteklinin teklif fiyatına yansıtılması sorumluluğunun ihaleye teklif verecek isteklilerde olduğu
4 kendi malı olması gereken makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin düzenlemenin ihaleye sağlıklı teklif verilebilmesini engelleyici şekilde olması.
5 isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve ekipmanın envanter defteri ile tevsikinin mümkün olmadığı
6 makine, ekipman ve teçhizata ilişkin belgelerin teklif kapsamında sunulmasının isteklinin kendi malı olma zorunluluğu öngörülen durumlara ilişkin olduğu
7 iş makinesinin isteklinin kendisine ait olduğunu tevsik ettiği alış fatura üzerinde SMMnin kaşe ve imzası ile araç tesciline ilişkin İstanbul Ticaret Odası’nın kaşesinin olması .
8 İsteklilerin kendi malı olması öngörülen araçların özelliklerine ilişkin düzenlemenin idari şartnamede yer alması gerekirken teknik şartnamede yer alması mevzuata uygun mudur?
9 Makine, teçhizat ve ekipmanın bir kısmının isteklilerin kendi malı olmasının istenilmesinin idarenin takdir yetkisi var mıdır?
10 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, belgelenmesi nasıl yapılır?
11 Makine ve ekipmanın kendi malı olduğu neyle tevsik edilir?
12 Şartnamede, isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin teklif kapsamında sunulmaması elenme sebebi midir?
13 isteklilerin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman nasıl tevsik edilir?
14 İdari Şartnamenin 7.5.2’nci maddesinde yer verilen ,makine, teçhizat ve diğer ekipmanına dair herhangi bir belge sunulmaması elenme sebimidir?
15 İDARİ ŞARTNAMENİN 7.5.2 NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANA İLİŞKİN OLARAK HERHANGİ BİR BELGE SUNMAMASI NEDENİYLE TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILDIĞI
16 TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARLA İLGİLİ İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMA ŞARTI ARANMADIĞI
17 EKİPMANLARIN TEKLİF FİYATA DAHİL EDİLECEĞİ YÖNÜNDE İHALE DOKÜMANINDA NET BİR DÜZENLEME YAPILMAMIŞ OLMASININ İHALENİN SAĞLIK OLARAK SONUÇLANDIRILMASINA ENGEL OLACAĞI,
18 KENDİ MALI OLMAYAN MAKİNE, TESİS VE EKİPMANLAR İÇİN NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAME İSTENDİĞİ
19 GEREK İHALE İLANINDA, GEREKSE İDARİ ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERLERİ ARASINDA MAKİNE VE TEÇHİZATA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE YER VERİLDİĞİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 41 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN BELGELERİN İSTENDİĞİ, SÖZ KONUSU BELGELERİN
20 BAŞVURU SAHİBİNİN İHALEYE SUNDUĞU MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANA İLİŞKİN SUNDUĞU BELGELER İLE BİLANÇO VE EŞDEĞER BELGELERİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMASINDA MEVZUATA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR.