Kamu İhale Kararları Yeterlilik kriteri / Toplam: 220 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde düzenlenmeyen belgelerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği
2 Teknik Şartname de yetki belgesinin teklif dosyasıyla birlikte istenilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ihaleye katılımı engellediği,
3 Personel Taşımacılığı ihalesinde araçlardan en az 9 adedinin isteklinin kendi malı olmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesi mevzuata aykırımdır?
4 firma tarafından idarece istenen D2 yetki belgesinin suretinin sunulması elenme sebebimidir?.
5 kamyonlar için istenilen teknik kriterlerin belirtilip araçların çöp kamyonu veya hafriyat kamyonu olduğu şeklinde bir belirleme yapılmaması.iptal sebebimidir?
6 Araç kiralama ihalesinde ISO:9001 ve ISO:14001 Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi istenilmesi mevzuata aykırımıdır?
7 ihalelerde yeterlilik değerlendirmesinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilen belgeler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı
8 Teknik Şartname’nin “ maddesinde belirtilen garanti taahhütnamesini sunulmaması değerlendirme dışı bırakılma nedenimidir?
9 Teknik Şartnamesi’nin maddesinde istenilen “Teklif veren firmalar TSE kurumundan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı, teklifle beraber verilmelidir şartına rağmen satış sonrası hizmet yeterlilik belgelerinin sunulmaması ihale dışı bırakılma nedenimi dir?
10 Yeterlilik belgelerinin fotokopi olarak sunulması.
11 Yeterlilik kriteri olarak TS 706 EN 12620” standardı yerine “TS 706 EN 12620+A1” standardına göre belge düzenlenmesi ihale dışı bırakılma nedenimidir?
12 İdari Şartname’nin maddeleri ile herhangi bir belgenin teklif zarfı içerisinde sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, ihalede Teknik Şartname’de bazı standart belgelerinin teklif zarfı içerisinde sunulmasının talep edilmesi
13 Teknik şartnamede istenilen taşıma belgesinin teklif zarfında sunulmaması ihale dışı bırakılma nedeni midir*
14 İhaleye katılımda yeterlik kuralları maddesinde Anayasa Mahkemesi’nin 14.11.2019 tarihli ve E: 2018/90, K: 2019/85 sayılı kararı
15 yeterlik bilgileri tablosunun ortaklara ait T.C. kimlik numaralarının elektronik ortam dışında teyit edilmesine olanak sağlayan “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
16 İdari Şartnamenin 47. maddesi gereğince istenen Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin teklif zarfında olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur?
17 isteklilerce teklif zarfı içerisinde sunulması istenilen Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’nin birim fiyat teklif mektubundaki ifadeden hareketle sunulmayacağı şeklinde bir değerlendirme yapmanın uygun olmayacağı.
18 İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” maddesinde, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin %70’inin altında teklif sunulması halinde bu tekliflerin İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacağı düze nlemesi.
19 İdari Şartname’nin maddesi gereğince Teknik Şartnamede teklifle birlikte sunulması istenen belgelerin düzenlenmesi durumunda bu belgelerin de yeterlik belgesi olarak değerlendirilmesi gerekirmi?
20 teklif dosyasında yedek parça dahil ve yedek parça hariç garanti süresi sonrasında vereceği servis bakım onarım hizmetlerine ait bakım onarım hizmetinin işçilik maliyetine ait fiyat listesinin bulunmaması elenme sebebimidir?