Kamu İhale Kararları Temizlik / Toplam: 77 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Temizlik İşi İhalesinde en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin kalorifer personeline sözleşme süresince kişi başına verilecek günlük 5,00 TL yoğurt bedelini tekliflerine dahil etmemesi mevzuata uygunmudur?
2 Temizlik Personeli Alımı İhalesinde iş deneyim belgesinin içeriğinin nitelikli personel çalıştırılması ile ilgili bilginin yer almadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
3 Genel Temizlik İhalesinde bahçe, beton saha ve tretuvarların temizliğinde kullanılacak araç ve gereçler yakıt ve sarf edilecek malzemeler genel giderler içerisinde değerlendirilir mi.
4 Genel Temizlik" İhalesinde birim fiyat teklif cetvelinde malzeme, makine ve ekipmana ilişkin ayrıca satır açılmaması mevzuata uygumudur.
5 Genel Temizlik" İhalesinde birim fiyat teklif cetvelinde malzeme, makine ve ekipmana ilişkin ayrıca satır açılmaması mevzuata uygumudur.
6 temizlik malzemesi için öngörülen genel toplamın yuvarlama işlemi yapılarak kuruş hanesi iki haneli olarak 0,01 TL yazıldığı
7 36 aylık ihalede temizlik süresince kullanılacak malzeme ve ekipmanların tamamı için 0,01 TL öngörülmesi mevzuata uygunmudur ?
8 ayrı bir iş kalemi bünyesinde bulunmayan giderlerin, birim fiyat teklif cetvelindeki diğer kalemlerin içerisine yansıtılması gerektiği
9 temizlik malzemelerinin bir kısmının temizlik malzemeleri listesinde yer almaması teklif vermeye engelmidir.
10 Hizmet İhalesinde malzemelerin nakliyesine ilişkin maliyetin önemli maliyet kalemleri içinde yer aldığı belirsizliğin teklif vermeyi engelleyen ve isteklileri tereddüte düşüren bir husus olması.
11 çamaşır makineleri ile çamaşırhanelerin bakım, onarım ve temizliği işlerinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin maddeleri gereği yüklenicinin
12 Yüklenici birim fiyat teklif mektubunda teklif ettiği temizlik malzemesi ve ekipman bedellerini, idarenin iş eksiliş ve artışlarında kullanılmak üzere birim fiyat bazında sözleşme aşamasında idareye sunacaktır düzenlemesi
13 temizlik malzemeleri ve temizlik ekipmanları kalemlerine ilişkin tekliflerin ayrı ayrı birim fiyat cetvelinde tek satır açılarak aylık tutar üzerinden toplam 36 ay için teklif istenmesi
14 ihale konusu işte kullanılacak mermer cilasının miktarı ve niteliğine ilişkin olarak ihale dokümanında belirleme yapılmaması
15 Teknik Şartname maddelerinde, kullanılacak temizlik malzemelerine ilişkin olarak belli markaların sayılıp veya muadili ifadesine yer verilmesi mevzuata uygunmudur.
16 işin süresinin 5 ay olduğu nedeniyle yıllık sağlık taraması yapılması ihtimalinin bulunmadığı hakkımda.
17 Teknik Şartname’de yer alan temizlik ekipman giderlerinin İdari Şartname’de teklif fiyata dahil giderler arasında belirtilmediği ve birim fiyat teklif cetvelinde giderler için ayrı satır açılmamasında uygulama nasıl olmalıdır.
18 Genel Temizlik Hizmetleri İhalesinde makine, teçhizat ve araçların yakıt, bakım, onarım gibi giderleri ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmadığı
19 temizlik ve ilaçlama ihalesinde , iş bitirme belgesinde malzemeli tanımı bulunmaması.
20 tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında personel sayısının belirlenmediği, ve özel kıyafetlere birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmemesi.