Kamu İhale Kararları Teklif mektubu / Toplam: 325 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 teklif mektubunun EKAP üzerindeki standart form üzerinden doldurulması halinde teklif mektubu ve eklerinin standart forma uygun olmadığından bahsedilemeyeceği, birim fiyat teklif cetvelinde de aritmetik hata olma ihtimalinin de ortadan kalktığı ve birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve yuvarlama işleminin EKAP sistemi tarafından mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği
2 ihale komisyonu kararında, ihale evraklarını imzalayan kişiye ait imzanın teklif dosyası içerisinde sunulan imza beyannamesindeki imzaya benzemediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma.
3 Teklifleri imzalayan kişilerin isimlerinin tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgede yer almaması gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
4 birim fiyat teklif mektubunun değişiklikten önceki standart form olması.
5 teklif mektubunda isteklinin adı ile teklif mektubundaki kaşedeki ismin farklı olması elenme sebebimidir?
6 teklif mektubunun ihale konusu işin adı, ihale kayıt numarası (IKN), vergi kimlik numarası, adresi, telefon ve faks numarası ile yerli istekli olup olmadığına ilişkin bilgilerin eksik olması ,ihale dışı bırakılma nedenimidir?
7 teklif mektubunun KİK standart formuna uygun olmaması ihale dışı bırakılma nedenmidir
8 Teklif mektubunda virgülden sonra üç ondalık basamaklı sayı şeklinde belirtilen sıfır (0) rakamı ihale dışı bırakılma nedenimidir?
9 bütün isteklilerin teklifi teklif verilme sırasına göre okunmuşken 5 sıra numaralı isteklinin teklifinin en son sırada okunması şeffaflık ve saydamlığa aykırımıdır?
10 İsteklilerin ihaleye teklif sunmaktaki nihai amacını, ihalenin kendileri üzerinde bırakılmasının sağlanması hususudur.
11 isteklilerce teklif zarfı içerisinde sunulması istenilen Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’nin birim fiyat teklif mektubundaki ifadeden hareketle sunulmayacağı şeklinde bir değerlendirme yapmanın uygun olmayacağı.
12 birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşenin olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
13 teklif cetvelinin imzalanmamış olan ilk sayfasında toplam teklif tutarını değiştirmeyecek şekilde birim fiyat tutarında yapılabilecek değişikliklerin sözleşmenin uygulanması sürecinde hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı / iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusu olabileceği..
14 birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ve dipnotların bulunduğu son sayfasında imza ve kaşenin olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
15 teklif edilen rakamın 509.957,75 TL’nin yazı ile “BEŞYÜZDOKUZBİNDOKUZYÜZELLİYEDİLİRAYETMİŞBEŞKURUŞ” şeklinde yazılması gerekirken, “LİRA” yerine tekrardan “BİN” ibaresinin yazılması.
16 teklif mektubunda “Ondokuzmilyonsekizyüzbin” ifadesinin rakam ile “19.800.000,00” şeklinde yazılması gerekirken, “198000000" şeklinde yazılması
17 teklif zarfında idareye sunulan teklif edilen ürünlerin listesini gösterir belgedeki imzanın şirket yetkilisine ait olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
18 birim fiyat teklif cetvelinin 3’üncü sayfasında kaşe ve imza bulunmamasının, anılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme yapılacağından, imzalanmamış olan 3’üncü sayfada yer alan bazı iş kalemlerinde ve toplam teklif bedelinde yapılabilecek değişikliklerin sözleşmenin uygulanması sürecinde hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı / iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusu olabileceği hususları da göz önünde bulundurulduğunda esasa etkili aykırılık OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.
19 birim fiyat teklif cetvelinde bulunan bir sayfanın imzasız ve kaşesiz olması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
20 birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ile yazılmasına karşın rakam ile yazılmaması