Kamu İhale Kararları Şikayet / Toplam: 520 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 şikâyet başvurusunun, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak e-şikâyet yöntemi ile yapılmamasında uygulama
2 idareye fiziki ortamda yapılan şikâyet başvurusu hakkında.
3 Kurul kararının eksik veya yanlış uygulandığına ilişkin idareye başvurulması
4 istekli tarafından ihale dokümanına yönelik olarak 10 günlük şikâyet süresi içinde ve her halükarda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye herhangi bir başvuruda bulunulmaması.
5 şikâyet dilekçesi ekinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin belirtilmemes
6 e-şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almaması.
7 Sözleşme Tasarısı’nda idarenin e-mail yoluyla bildirim yapılacağının düzenlenmesi mevzuata uygunmudur?
8 EKAP üzerinden e-şikâyet başvurularında eklenmesi gereken belgeler nelerdir?
9 şikayet süresi ihalede ihale komisyonu kararının tebliği ile isteklinin şikayet başvuru hakkının yeniden doğacağına ve sürenin tekrar başlayacağına yönelik bir kuralın mevzuatta varmıdır?
10 e-şikayet dilekçesi ekinde ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinde ihale konusu işe ilişkin faaliyet bilgilerinin yer almaması.
11 şikâyet dilekçesinin ekinde tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri gösterir ticaret sicil gazetesini sunmamış olmasının idarece şekil eksikliği olarak görülmesinin yerinde midir?
12 her ihalenin birbirinden bağımsız ve kendi içinde bir bütün olduğu dikkate alındığında, daha önceki ihalelerde gerçekleştirilen işlemlerin, başka bir ihale için bağlayıcılık teşkil etmeyeceği
13 Herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve Kurulca karara bağlanan hususları değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün olmadığı
14 istekli tarafından ihale dokümanının edinildiği tarihi izleyen 5 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmaması
15 şikayet başvuru süresinin başlaması tebligatın yapılması şartına bağlımıdır?
16 kendi değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi yerine ihalede teklifi değerlendirme dışı bırakılan diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmesi
17 Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle yapılabileceği
18 ihale komisyonunun yenilik doğurmayan yeni bir karar alması şikâyet hakkı için öngörülen süreyi yeniden başlatmayacağı
19 şikayet sahibinin Teknik Şartname’yi kendi ürününe/sistemine uygun hale getirilmesi talebini içermesi
20 e-şikayet dilekçesi ekinde sunduğu Ticaret Sicili Bilgileri Sorgulama Sonucu faaliyet alanını gösterir bilgilerin yer almaması.