Kamu İhale Kararları Rekabet ilkesi / Toplam: 149 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 isteklilerin en az 3 yıl ve halen aktif hazır yemek ve tabldot yemek ürettiğine ilişkin ihale tarihinden önce il/ilçe tarım müdürlüğünden alınmış yazı yı teklifleri kapsamında sunmalarının istenilmesi
2 gıda işletmelerinin faaliyet konularının tamamını kapsar şekilde yapılan düzenlemenin ihaleye katılım ve rekabeti artırıcı nitelikte olduğu
3 ihalede tek geçerli teklif kalmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği,
4 Dijital Entegre cihaz İhalesinde rekabetin engellenmesi.
5 ihaleye katılım aşamasında rekabetin gerçekleşmediği gerekçesi ile ihalenin iptali
6 idare mutfağında yapılacak yemek ihalesinde TS 13027 numaralı standardın ,istenilmesi rekabeti engeller mi?
7 yemek ihalesinde FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi,istenilmesi rekabeti engeller mi?
8 ilaç paket hizmet alımı kapsamında kullanılacak ilaç paketleme ünitesine ilişkin asgari kapasite limiti yanında bu limite yakın dar bir aralıkta azami kapasite limiti belirlemesinin ihaleye katılımı ve rekabeti etkileyici nitelikte olduğu
9 araç kiralama işi kapsamında çöp ve katı atık atıkların nakliyesi için sadece K1 türü yetki belgesinin istenilmesi mevzuata aykırımıdır?
10 iş kapsamında kullanılacak araçlar için model yılı ve km sınırlaması şartının getirilmesinin rekabeti engeller mi?
11 ihale konusu işte kullanılacak araçların işin yapılacağı İstanbul İlinde tescilli olması şartının getirilmesi rekabeti engeller mi?
12 ihale dokümanlarında yüklenici tarafından internet hizmetinin yalnızca mevcut altyapı kullanılarak tesis paylaşımı yoluyla verilmesine veyahut da yüklenicilerin yalnızca kendi altyapısını kullanarak hizmet vermesine yönelik olarak yapılacak düzenlemelerin ihalelere katılımı ve rekabeti engelleyebileceği
13 800 Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmeti Alımı İhalesinin kısmi teklife açık yapılmaması rekabeti engeller mi?
14 yemek ihalesinde TS 8985 numaralı standardın, istenilmesi rekabeti engeller mi?
15 2886 sayılı ihalede İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi" şartının aranması hakkında mahkeme kararı
16 ihalede evsel katı atıkların toplanması, nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, kamusal alanların temizlenmesi ile kent temizliği gibi birbirinden farklı niteliklerde olan çok sayıda kentsel temizlik işlerinin bir arada yapılmasının şart koşularak ihale konusu işin büyüklüğü de dikkate alındığında anılan kentsel temizlik işlerinin tümünün bir arada yapıldığı bir işe ilişkin iş deneyimini gösterir belgelerin sunulmasını istenmesi
17 Teknik şartnamenin tek bir firmayı belirttiği hakkında Danıştay kararı
18 Teknik şartnamede 40 farklı türde olmak üzere toplam 898 aracı ihtiva eden ihalede 7 tür dışında tüm araçların asgari 2021 model olmasının istenildiği, i araçlar için âzâmî 10.000 kilometre sınırı getirilmesi hakında mahkeme kararı.
19 2886 sayılı Kanun'da itâ âmirince ihalede oluşan fiyatın düşük kaldığının anlaşılması ve kamu yararı dışında subjektif nedenlerle hareket edildiğinin davacı tarafından ortaya konulamaması hâlinde, takdir yetkisinin ihalenin iptal edilmesi yolunda kullanılmasının hukuka aykırı sayılamayacağı
20 ihalede işin yürütülmesi için istenilen farklı nitelik ve özellikteki araçlardan 9 adedinin yüklenicinin kendi malı olmasının istenildiği, kendi malı olması istenilen bu araçlara ilişkin tevsik edici belgelerin ise sözleşmenin imzalanmasından sonraki 10 gün içerisinde idareye sunulması gerektiği, aksi hâlde sözleşmenin protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği hakkında mahkeme kararı