Kamu İhale Kararları HİZMET ALIM İHALELERİ / Toplam: 33 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Temizlik İşi İhalesinde en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin kalorifer personeline sözleşme süresince kişi başına verilecek günlük 5,00 TL yoğurt bedelini tekliflerine dahil etmemesi mevzuata uygunmudur?
2 Trafo Merkezinin işletilmesi ihalesinde engelli personel çalıştırılmasına ilişkin ihale dokümanında ve birim fiyat teklif cetvelinde düzenleme yapılmaması iptal sebebimidir?
3 Şehiriçi Toplu Taşıma İhalesi nde benzer işin Otobüs üretimi ve satışı olarak belirlenmesi mevzuata uygunmudur?
4 hizmet alımı ihalesinde “otobüs üretimi ve satışı”na ilişkin bir iş deneyim belgesinin istenilmesi mevzuata aykırımıdır?
5 Özel Güvenlik Hizmeti İhalesinde çalıştırılacak araçlar için birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmaması mevzuata aykırımıdır?
6 çalıştırılacak personelin mezuniyet ile birlikte boy-kilo orantısına sahip olmasına ve bu orantıyı iş süresince muhafaza etmesine, boy-kilo orantısını muhafaza edemeyen personellerin ise işten çıkartılacağına yönelik yapılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına, ve çalışma mevzuatına aykırımıdır?
7 İşin toplam süresinin 11 ay 18 gün olduğu,ihalede araçların amortisman giderlerinin 10 ay üzerinden hesaplanması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
8 ihaleye teklif sunan istekliler açısından teklif ettikleri birim fiyatların, işin gerçekleşmesi sırasındaki giderleri içerecek şekilde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemlere dâhil edilmek suretiyle oluşturulması gerektiği.
9 Silvikültür Sahalarının Teknik Denetim ve Kontrolü Danışmanlık” İhalesinin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilemeyeceği iddiası.
10 Mesah İşçiliği İhalesinde KİK Sınır Değer Hesaplama Modülü kullanılarak yapılan hesaplamada R katsayısı 0,80 esas alınarak sınır değerin belirlenmesi.
11 tam tahlilli portör muayeneleri ve hepatit B taramaları , işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri %4 oranındaki sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirilir mi?
12 Yüklenici firma, İş Kanunu ve İş Güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuat gereğince gerekli malzemeleri bulundurmak, … gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup meydana gelecek her türlü iş kazalarından sorumludur,” düzenlemesi için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekirmi?
13 hizmet alımlarında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, yüklenici ile işçi arasında akdedilen sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi ücretlerini takip etme ve ödenmeyen işçi aylıklarının hakedişten kesilerek işçilere ödeme yapılmasını sağlama yetki ve görevi bulunmaktadır.
14 Yemek ihalesinde Ameliyat, tetkik vb. nedenlerle ilgili öğünde aç kalan hastalar yemek yemiş kabul edilmez ve bu hastalar için herhangi bir ödeme yapılmaz.”düzenlemesi mevzuata aykırımıdır?
15 Yemek ihalesinde işçi ücretlerinin idarece hak edişten kesilerek işçilerin banka hesaplarına yatırılmasına ilişkin düzenleme mevzuata aykırı mıdır?
16 Personel Taşıma ve Servis Hizmeti Alımı İşi” İhalesi nde istekli tarafından her personelin günlük 3 saat çalışacağının öngörülerek işçilik giderini açıklanması mevzuata uygunmudur?
17 İhale yetkilisinin 2019-2020 yılları için yapmış olduğu ihaledeki fiyatlarla karşılaştırılması sonucunda teklifini çok yüksek olduğu ve aynı ilde oluşan benzer işlerdeki fiyatların farklılığı nedeniyle iptalinin iptali?
18 Sözleşme Tasarısı’nın da sözleşmenin feshedilmesi durumunda yeni yapılacak alımdan doğan fiyat farkının yükleniciye ait olacağının belirtilmesi mevzuata uygunmudur?
19 Araç Kiralanması işinde başka bir firmaya veya şahsa ait K1 yetki belgesi ile ihaleye katılan istekli ihale dışı bırakılır mı?
20 Yüklenici, Ankara’da kendisine ait iş yerinde ihale tarihinden önce bir yıl için, bir diyetisyen veya gıda mühendisi ve en az 10 kişinin çalıştığına dair SGK evraklarını ve diyetisyen veya gıda mühendisinin diplomasını sözleşme evrakları ile birlikte idareye teslim etmekle yükümlüdür.” Düzenlemesi rekabeti engeller mi?