Kamu İhale Kararları Bilgi eksikliği / Toplam: 95 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 ihale komisyonunca imza eksikliği bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilinir mi?
2 iş deneyimini tevsik etmek üzere sadece fatura örneklerinin sunulduğu, bedel içeren sözleşmenin sunulmadığı,ihalede idare tarafından sözleşmenin bilgi eksikliği olarak görüp tamamlatması mevzuata uygunmudur?
3 Teklif zarfı içinde sunulması zorunlu olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin net olmayan hususların bulunması nedeniyle EKAP üzerinden bilgi eksikliği tamamlatma yazısının gönderilmesi mevzuata uygunmudur?
4 bilgi eksikliğinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması ve isteklinin kendi kusurundan kaynaklanmaması gerektiği.
5 iş deneyim belgesinin EKAP kaydı olmaması bilgi eksikliğimidir?
6 ihale tarihinden sonra verilen düzeltme beyannamesi ile bilançodaki bilgilerinin düzeltilmesinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği
7 gelir tablosu üzerinde herhangi bir imza ve kaşenin yer almaması bilgi eksikliğimidir.
8 birim fiyat teklif cetvelindeki eksikliği, bilgi eksikliği olarak değerlendirerek tamamlatılması.
9 Diploma ile denklik belgesinin sunulmaması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilirmi .
10 sözleşme ile birlikte sunulması gereken fatura örneklerinin idarece sonradan tamamlatılması.
11 yetkili satıcılık belgesinde yer alan bilgi eksikliği tamamlatılabilirmi
12 puanlamaya esas olan hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği.
13 işin kabul tarihinin belirtilmemesinin belgeyi düzenleyen idareden kaynaklanan bilgi eksikliği olduğu
14 İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmesi yerine Teknik Şartname’de teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanların yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin bilgi eksikliği kapsamında giderilmek istenilmesi
15 İsteklinin farklı belgelerde soyadının farklı belirtilmiş olmasının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi.
16 yabancı ülkede düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sunuluş şekline ilişkin olarak tespit edilen eksikliler bilgi eksikliği kapsamında değerlendilebilirmi.
17 gelir tablosundaki net satış tutarlarının bilinmemesinde idarece verilen sürede idarenin açıklama talebine cevap vermeyen başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin iptaline.
18 iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunmak zorunda olduğu belgelerin bir kısmını sunulmadığında, belgelerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması.
19 TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası ve gerçekleştirilen iş tutarı haneleri boş bırakılan , iş deneyim belgesi bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmabillirmi .
20 İş hacmine ilişkin beyannamelerde 2011 yılına ilişkin net satışlar tutarının farklı olması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?