EKAP'ta Yenilikler 2017

20EKAP'ta Yenilikler

01.06.2017

  • İdari şartnameler, ön yeterlik şartnameleri ve sözleşme tasarılarında rakam ile alınan alanların ihale dokümanı oluşturma sihirbazı tarafından yazıya otomatik olarak dönüştürülmesine ilişkin iyileştirmeler devreye alınmıştır.

  • Ön yeterlik şartnamesi, idari şartname ve sözleşme tasarısı düzenleme sihirbazı aracılığıyla oluşturulan ihale dokümanlarında; idarelerce bilgi girişi yapılan alanların sabit metinlerden ayrışmasını sağlayacak yazı karakteri iyileştirmeleri devreye alınmıştır.

  • Yapım işlerine ve danışmanlık işlerine ait iş denetleme ve iş yönetme belgeleri düzenlenirken aynı görev unvanı ile çalışanlar alanına yabancı uyruklu kişilerin kaydedilmesine olanak sağlanmıştır.

  • Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde, teklif hazırlama araçlarında “0” ile başlayan VKN lerin girişi mümkün hale getirilmiştir.

  • EKAP sisteminde TİTUBB için üretilen standart formların ÜTS sistemine uyumlu halleri oluşturulmuştur. 

  • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci en avantajlı teklif belirlenmeden önce ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale iptaline ilişkin komisyon kararının oluşturulabilmesi sağlanmıştır. 

  • “Sözleşme Fesih ve Tasfiye Görüntüleme” ekranlarında fesih ve tasfiyeye ilişkin bilgilerin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

  • Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde R katsayısının ihtiyaç raporu oluşturulurken kaydedilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır

 • 18.04.2017

 • EKAP üzerinden yapılan tebligatların önce kaydedilip, ilgili sayı, tarih ve onay işlemleri tamamlandıktan sonra gönderilebilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • “Kat ve/veya Arsa Karşılığı Gerçekleştirilen İşler” kapsamında iş deneyim belgesi düzenlenmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine  göre ilansız pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ilgili istekliye ait “İhale Bilgilerim” ekranında itirazen şikayet bedellerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

 • İdareye verilen şikayet dilekçesinin EKAP sistemine yüklenmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır. 

 • “Şikayete Cevap” tebligatının yapılacağı istekliler için, idarenin şikayet dilekçesinin EKAP sistemine yüklemiş olması kontrolü devreye alınmıştır. 

 • Üst idare ve idarelere ait “İhale Bilgi Görüntüleme” sayfasında doğrudan temin bilgileri için oluşturulan raporlama sayfalarının güncellenmesi sağlanmıştır.

 • Doğrudan temin yoluyla yapılan hizmet alımlarına ilişkin piyasa fiyat araştırması tutanağında yapılan güncellemeler devreye alınmıştır. 

 • Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı ihalelerde, “E-Teklif Hazırlama/Gönderme” ekranında, yeterlik bilgileri tablosunun ortaklık bilgisi başlığı altında istekliler tarafından girilen ortaklık oranı alanının ondalıklı kısmı, virgülden sonra sekiz (8) hane girilecek şekilde güncellenmiştir.

 • Ortak alım ihalelerinde koordinatör idare tarafından başlatılan sözleşmenin tasfiyesine ilişkin işlemler, teklif değerlendirme adımında tamamlandığında, ihaleye taraf olan idarelere bildirim gönderilmesi sağlanmıştır.

 • http://www.ihale.gov.tr ‘de ihale araçlarında bulunan sınır değer hesaplama sayfası EKAP’ a taşınmıştır.

 • “Kapsam Dışı/İstisna” ihaleler için “Sözleşme İmzalanacak İstekli/Teklif Giriş İşlemleri” ekranında ürün menşei ile ilgili soruların cevaplarına “Bilinmiyor” seçeneği eklenmiştir.


 • 03.03.2017

 • EKAP üzerinden oluşturulan standart formlar OpenXML belge standardına dönüştürülmüştür. Libre vb. ofis programları kullanılan Pardüs vb. Linux sistemlerinde standart formların sorunsuz çalışabilmesi sağlanmıştır.

 • İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden onay sürecine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • 4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine  göre pazarlık usulü ile ihale edilen mal alımlarında ve mal alımı münferit sözleşmelerde sözleşme imzalanması öngörülmeyen durumlarda iş deneyim belgesi düzenlenmemesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 •  Sonuçlanan doğrudan temin bilgi girişi ekranında sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumu’na gönderildikten sonraki 3 iş günü içinde geri alınabilmesi sağlanmıştır.

 • EKAP’ta ihale asistanı kartlarında ihale işlemlerine hızlı erişilebilmesi için eklenen link devreye alınmıştır.

 • Ortak alım ihalelerinde tasfiye işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 • İptal edilen ihalelerin, ihale işlemleri sayfasında hazır belgeler ve ihale bilgilerinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır. 

 • Aktif olmayan kullanıcının, e-posta adresinde hata olduğunda düzeltme işlemini yapabilmesi sağlanmıştır.

 • Platform yöneticisi kalmayan, sadece standart kullanıcısı bulunan bir idarede, platform yöneticisinin eklenme talebinin bu standart kullanıcı tarafından gönderilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • http://www.ihale.gov.tr de ihale araçlarında bulunan işçilik hesaplama modülünün EKAP’a taşınmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde, e-tekliflerini gönderen isteklilere, e-anahtar gönderilmesine ilişkin hatırlatmanın e-posta yoluyla bildirilmesi devreye alınmıştır.

 • İş deneyim belgesi düzenleme ekranlarında kabul tarihlerinin hafta sonu ve resmi tatil günleri seçilebilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.