TEMMUZ 2015 ÜYELERİMİZİ BİLGİLENDİRME

 

Değerli üyelerimiz.

 

 27.06.2015 tarihinde yayımlanan kamu ihale kurul kararları okunup sistemimize   kaydedilmiştir.

 

kamu ihale kurul kararlarından önemli gördüklerimizi siz değerli üyelerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.

 

Soru 1.   Tekliflerin eşit çıkması halinde vergi matrahı ve net satış bilgileri önem arz etmektedir. İhaleye katılan istekliler ,ihalenize  yönelik” EKAP üzerinde yer alan vergi matrahı ve net satış bilgilerinin manipüle edilerek oluşturulduğu   iddiası”olur ise bu konuda kamu ihale kurul unun aşağıdaki emsal kararıyla cevap veriniz.

 

EKAP üzerinde yer alan vergi matrahı ve net satış bilgilerinin manipüle edilerek oluşturulduğu   iddiası 

 

2015/UH.II-1774 EKAP üzerinde yer alan bilgilerin yasal beyanname verme süresi içinde verilen en son beyanname üzerinde yer alan bilgiler olduğu hususu dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda idarenin tesis ettiği işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu sebeple itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

 

Öte yandan başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde her ne kadar ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli bakımından EKAP üzerinde yer alan vergi matrahı ve net satış bilgilerinin manipüle edilerek oluşturulduğunu iddia etse de kamu ihale mevzuatı bakımından yukarıda yapılan değerlendirme dışında farklı bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı zira, durumun vergi mevzuatına aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. “  diye karar vermiştir .

 

 Soru 2  sayın üyelerimiz bildiğiniz gibi 0,01 TLsadece kamu ihalelerinde karşımıza çıkan bir değer.kamu ihale kurul unun aşağıdaki emsal kararı uygulamada işinize çok faydalı olacaktır.

 

    36 aylık ihalede temizlik süresince kullanılacak malzeme ve ekipmanların tamamı için 0,01 TL öngörülmesi mevzuata uygunmudur ?

 

2015/UH.II-1775

 

            “..İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerine bırakılan iş ortaklığının birim fiyat teklif mektubunda 377 adet temizlik personeli işçilik ücreti için 27.769.533,48 TL, 12 adet engelli personel işçilik ücreti için 773.245,44 TL, temizlik süresince kullanılacak malzeme ve ekipmanların tamamı için 0,01 TL öngördüğü, toplam teklif tutarının da 28.542.778,93 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

 

 

           Söz konusu isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan işçilik kalemleri için teklif edilen birim fiyatların ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak yazıldığı, 36 aylık malzeme ve ekipman bedeli olarak öngördüğü birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazıldığı  (36 ay x 0,0003 TL)=0,01 TL, toplam teklif tutarının (28.542.778,92 TL+ 0,01 TL)= 28.542.778,93 TL şeklinde yine tebliğin ilgili maddesine uygun olarak yazıldığı, dolayısıyla isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, İdari Şartname‘de ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağının belirtildiği, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından sunulan teklif mektubunda aritmetik hata yapılmadığı ve teklif bedellerinin Tebliğ’e uygun olarak yazıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.” Diye karar vermiştir.

 

Soru  3   yabancı ülkelerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan   Üniversitesinden alınan diplomaların   işdeneyim belgesi olarak değerlendirilirken   diploma ile  denklik  belgesinin birlikte sunulması  gerektiği 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan   Üniversitesi den alınmış     diploma ile birlikte YÖK tarafından düzenlenen   denklik belgesi sunulmaması.elenme sebebimidir.

 

2015/UY.II-1768  

 

YÖK tarafından Kuruma gönderilen yazıdan Sercan Sevik’in Doğu Akdeniz Üniversitesi “İnşaat Mühendisliği” bölümünden mezun olduğu ve 14.01.2005 tarih ve 24502 seri numaralı diploma denklik belgesi bulunduğu ancak 18 Ekim 2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma” gereği 2011/2012 eğitim-öğretim yılından önceki bir tarihte ÖSYM tarafından yerleştirilmeden ÖSS taban puanı ile kaydını yaptırmış olması nedeniyle almış olduğu lisans eğitiminin Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği çerçevesinde denklik değerlendirmesine tabi olduğu açıklanmış olup, söz konusu yazıdan lisans belgesini ancak denklik belgesi birlikte kullanabileceği, dolayısıyla ihale teklif dosyası içinde diplomasını sunmasının yeterli olmadığı, denklik belgesini de beraber sunmasının gerektiği tespit edilmiştir.

 

 

 

Öte yandan YÖK tarafından Kuruma gönderilen yazıda Sercan Sevik’in “İnşaat Mühendisiği” bölümünden mezun olduğu açıklanmış olup, idarece bu hususun Türkçe çeviri belgesinde “İnşaat Mühendisliği” ifadesinin yer almadığı sebebiyle değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak gösterilmesi işleminin yerinde olmadığı, bu hususun Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 57’nci maddesinin beşinci fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ıncı maddeleri gereği bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilecek bir husus olduğu anlaşılmıştır.

 

 

 

            Sonuç olarak, Yüksek Öğretim Kurulunun yazısından anlaşılacağı üzere başvuru sahibi Sercan Sevik’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesinden alınan mühendislik diplomasının denklik belgesi ile birlikte kullanılması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından ise denklik belgesinin sunulmadığı, yeterlik kriterlerine ilişkin olan söz konusu eksik belgenin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı, geçerli olmayan bir teklifin bu yolla geçerli hale getirilemeyeceği anlaşılmış olup, idarece bu gerekçe ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

    birim fiyat teklif cetvelinde fazla mesainin   saat birimi yerine   gün birimi üzerinden belirlenmesi  hakkında.   

 

fazla mesainin   saat birimi yerine   gün birimi üzerinden belirlenmesi mevzuata uygunmudur.

 

2015/UH.III-1760

 

Netice itibariyle gerek işçiler için öngörülen fazla çalışma sürelerinin mevzuatta yer alan üst limitlerin üzerinde belirlenmesi, gerekse fazla mesai adı altında saat birimi üzerinden teklif alınması gereken fazla çalışmanın gün birimi üzerinden belirlenmesinin isteklilerin tekliflerinin oluşturulması aşamasında tereddüt yarattığı, söz konusu düzenleme sebebiyle ihalede teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyeti hesabının yapılmasında ve tekliflerinin değerlendirilmesinde tereddüt oluştuğu anlaşılmıştır.”diye karar vermiştir.

 

Soru  . 5 . değerli üyelerimiz ihalede birden fazla teklif sunulduğunda 4734 sayılı kanunun 17.b ve 17.d maddesi uygulanmaktadır.

 

27.06.2015 tarihinde yayımlanan kamu ihale kurul kararlarında aynı konuda ki olayın biri 4734 sayılı kanunun 17.b maddesi olarak ,tıpa tıp aynı konu 4734 sayılı kanunun 17. d maddesi olarak yorumlanmıştır.

 

İhalenizde birden fazla teklif çıktığında bu ayrıntıya dikkat ediniz.

 

birbirinden farklı bedel içeren iki teklif mektubu sunulması

 

2015/UM.III-1761

 

başvuru sahibi tarafından çift teklif mektubu verilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlar içerisinde değerlendirilerek gereğinin yapılması için idarenin bağlı bulunduğu bakanlığa bildirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

 

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi tarafından incelemeye konu ihalede, idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verildiği anlaşılan standart forma uygun olarak birbirinden farklı tutarları içeren iki adet birim fiyat teklif mektubu sunulduğu ve bu durumun zarf açma ve belge kontrol tutanağında belirtildiği tespit edilmekle birlikte, söz konusu teklif mektuplarından birinin eki olan birim fiyat teklif cetvelinin idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer almadığı ancak bahsi geçen teklif mektuplarından birinin ekinin bulunmamasının sonucu değiştirmediği, birbirinden farklı bedel içeren iki teklif mektubu sunulmasının birbirinden farklı iki teklif oluşturduğu anlaşıldığından, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yasak fiil ve davranış kapsamında olduğu sonucuna varılmıştır.” diye karar vermiştir.

 

 

 

 

 

 Teklif zarfında fazladan   doldurulmamış, imzalı ve kaşeli birim fiyat teklif mektubu sunulması. 2015/UH.III-1751

 

başvuru sahibi tarafından fazladan sunulan doldurulmamış, imzalı ve kaşeli birim fiyat teklif mektubunun, ihale komisyonunun tereddüde düşmesine sebebiyet verebileceği, dolayısıyla anılan isteklinin söz konusu fiilinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan fiil kapsamına girdiği anlaşılmakta olup, idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında yasaklılık işlemlerinin tesis edilmesi yönünde gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

            Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili kısımlarında hangi hallerde geçici teminatın gelir kaydedileceği açıkça belirtilmiştir. Buna göre, 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan fiil veya davranışları işleyen isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği açıktır. Bu bakımdan idare tarafından başvuru sahibine ait geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakta olup başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin iptali ve söz konusu geçici teminatın iade edilmesi gerekmektedir.” diye karar vermiştir.

 

Soru  . 6engelli personelin yol ücretinin hesabı nasıl olmalıdır

 

engelli personelin yol ücretinin hesabı nasıl olmalıdır.

 

2015/UH.III-1764

 

ihalede 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında çalıştırılacak 18 engelli personel öngörüldüğü, söz konusu engelli personelin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin “Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler” başlıklı 4’üncü maddesi “(1) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:

 

 

e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.” hükmü uyarınca şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacakları belirtilmiştir

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personele ihale konusu iş süresince ödenecek aylık (26x2) 52 binişlik akıllı kart biniş bedeline ilişkin düzenlemelere yer verildiği, isteklilerin tekliflerini oluştururken ihale dokümanında yer verilen düzenlemelere uygun olarak oluşturmalarının gerektiği, Pam-pak Sos. ve Sağ. Hizm. Bilgi İşlem Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale dokümanını 16.03.2015 tarihinde indirdiği/aldığı, 17.03.2015 tarihinde ihaleye teklif verdiği, dolayısıyla söz konusu isteklinin ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak teklif vermeyi kabul ettiği ve bu süreç içerisinde ihale sürecinde avantajlı olduğunu düşündüğü hususlar ile ilgili olarak dokümana ait düzenlemelere de şikâyet başvurusunda bulunmadığı anlaşıldığından Pam-pak Sos. ve Sağ. Hizm. Bilgi İşlem Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ayni yol giderine ilişkin açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” diye karar vermiştir.

 

 

 

Soru  .  7

 

toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkı ödemeleri  güvence altına alındığından   ihale dokümanına ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı hakkında

 

2015/UH.I-1739

 

  06.2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”, 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup söz konusu fiyat farkı hesabının ayrıntıları düzenlenmiştir.

 

 

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik de bu ödemelerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede bir artışın meydana gelmesi halinde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı olarak verilmesinin mümkün olduğu, ancak yapılacak toplu iş sözleşmeleri kapsamında işçiliğe bağlı herhangi bir artışın toplu iş sözleşmesinde öngörülmemesi durumunda anılan sözleşmeden kaynaklı hesaplanabilecek fiyat farkının bulunmaması nedeniyle bu kapsamda fiyat farkının verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla toplu iş sözleşmesinin sonuçlarına göre fiyat farkının verilip verilemeyeceği ihale sürecinde tespitinin mümkün olmaması nedeniyle bu konunun ihale sürecini etkileyebilen bir husus olmadığı anlaşıldığından, idarece bu konuda yapılan düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasında, değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanmasında tereddüt veya çelişki yaratmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

Öte yandan toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkı ödemeleri 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesinin 3.fıkrası ile güvence altına alındığından bu hususta ihale dokümanına ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır” diye karar vermiştir.

 

Bundan böyle birçok duyurumuzu facebook ve twitter hesap  adreslerinden takip edebilirsiniz   Sizleri www.facebook.com/kamuihalekararlaricom  ve  https://twitter.com/bahadir287   beğenmeye davet ediyoruz.

 

07.11 AĞUSTOS 2015 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA GÖYNÜK KİEMEROS MABICHE OTEL 2015 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ UYGULAMALI İHALE EĞİTİMİ

 

4 GECE 5 GÜN ULTRA HER ŞEY DAHİL  EŞİYLE BERABER EĞİTİME KATILANLARIN EŞİ VE 0.6 YAŞ ÇOCUKLARI,1YILLIK GOLD ÜYELİĞİMİZ ÜCRETSİZ HEDİYEhttps://www.kamuihalekararlari.com/

 

 ÜYELİĞİ SONA EREN  ESKİ ÜYELERİMİZİ TEKRAR www.kamuihalekararlaricom a ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ..

 

 BİZLERDEN MAİL ALMAK İSTEMİYORSANIZ LÜTFEN GERİ DÖNÜŞ YAPINIZ. bilgi@ kamuihalekararlari.com

 

 

 

SAYGILARIMLA.

 

 Bahadır KADRON/ 0 (545) 443 94 47

 

bahadir@kamuihalekararlari.com