Kamu İhale Kararları Yetkili satıcı belgesi / Toplam: 42 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 , üreticileri aynı olan aynı marka ürünler için farklı istekliler aracılığı ile (imalatçı, yetkili satıcı/bayi, serbest bölgede faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı/bayi) ihaleye teklif verilmesi kamu ihale mevzuatına aykırı mıdır?
2 herhangi bir bağ/bayilik/sözleşme söz konusu olmadığı firmaya ait yerli malı belgesi ve tek satıcılık yetki belgesinin sunulması.ihale dışı bırakılma nedenimidir?
3 yetkili satıcı belgesinin üretici firma tarafından kaşeli ve imzalı olmasının istenildiği ihalede ,yetkili satıcılık belgesi veren firmanın üretici firma değil bayi olması elenme sebebimidir?
4 yetkili satıcı belgesinin üretici firma tarafından kaşeli ve imzalı olmasının istenildiği ihalede ,yetkili satıcılık belgesi veren firmanın üretici firma değil bayi olması elenme sebebimidir?
5 ihale üzerinde bırakılan isteklinin yetkili bayi sıfatıyla bir başka firmanın kapasite raporu, işletme onay belgesi ve yerli malı belgelerini teklifi kapsamında sunmasında mevzuata aykırımıdır?
6 iflas eden bir firma tarafından verilen yetkili satıcı belgesi , işletme ruhsatı ve kapasite raporunu kullanan istekli ihale dışı bırakılırmı? ,
7 ihale dokümanı ile istenen sertifikaların sadece üretici veya temsilcisinde olan veya kendilerince her an ihdas edilebilecek belgelerin istenilmesinin ihaleye katılımı engellediği..
8 Yetkili temsilcisi niteliğinde bulunan firma ile aynı ihaleye birlikte katılmaları
9 yetkili satıcılık belgesinde yer alan bilgi eksikliği tamamlatılabilirmi
10 ihale dosyasında yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesi olmamasına rağmen teklifinin geçerli sayılması.
11 bayinin düzenlediği Bayi Yetki Belgesi , yetkili satıcı veya yetkili temsilci belgesi midir ?
12 yetkili satıcı ve yetkili temsilci olduğunu gösteren belgenin fotokopi olarak sunulması.
13 cihaz için distribütör olarak yetkilendirildiğine dair belgeye teklif zarfında yer verip yetki veren kişinin de yetki vermeye yetkisinin bulunup bulunmadığına dair herhangi bir belgenin ihaleye katılım belgesi olarak düzenlenmediği
14 yetki belgelerinin, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamayacağı ve belgenin hiçbir şekilde devredilemeyeceği
15 Yetkili satıcılık belgesini yetkili sıfatıyla imzalayan şahısların imza sirkülerinin, ilgili şirkete ait ticaret sicil gazetesi örneğinin sunulmaması elenme sebebi midir?
16 Yetkili satıcılık belgesini yetkili sıfatıyla imzalayan şahısların imza sirkülerinin, ilgili şirkete ait ticaret sicil gazetesi örneğinin sunulmaması elenme sebebi midir?
17 Teklif dosyası kapsamında iki adet geçerli yetkili satıcı belgesi sunan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
18 Yetkili satıcılık belgelerinde hangi ürünlerin satışı için yetkili olunduğunun belirtilmemesi elenme sebebi midir ?
19 Yetki belgesinde yer alan noter onayının fotokopi olması.
20 Yetkili Satıcılık Belgesi” ekindeki alım konusu 3000 ve 3750 litre konteynerler için teklif verme yetkisinin olduğuna dair belgelendirilme yapılmaması.