Kamu İhale Kararları YETERLİLİK BİLGİLERİ TEBLOSU / Toplam: 12 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda pay defterinin beyan edilip sunulduğu,ve beyan edilmeyen Ticaret Sicili Gazetesinin sonradan sunulması elenme sebebimidir?
2 istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamaması.
3 istekli tarafından ise yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgiler” kısmında banka referans mektubuna ilişkin herhangi bir beyana yer verilmemiş olması.
4 yeterlik bilgileri tablosunun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmının boş bırakılması ihale ihale dışı bırakılma nedenimidir?
5 yeterlik bilgileri tablosunda 2019 yılına ait bilgilerinin idarece aranan kriterleri sağlamaması durumunda 2019 yılı ile birlikte 2018 yılı gelir tablosuna ilişkin bilgilerinin beyan edilmesi gerekirken istekli tarafından sadece 2018 yılına ait gelir tablosu bilgilerinin beyan edilmesi.
6 E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde idarelerce, yeterlik bilgileri tablosunda verilen bilgiler çerçevesinde tekliflerin değerlendirmesi yapılır, bu çerçevede beyan edilen bilgilerin ihale dokümanında aranan kriterleri sağlamaması durumunda bu durumda olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı.
7 ihale işlemlerini yürüten personelinin sağlık sorunu nedeniyle raporlu olduğundan yeterlik belgeleri tablosundaki bilgilerin tevsikine yönelik idarece belirlenen süre içerisinde istenilen belgelerin idareye sunulmaması
8 Ticaret Sicili Gazetelerinde bulunan ortağa ait bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda belirtilmemesi ihale dışı bırakılma nedenimidir?
9 Yeterlik Bilgileri Tablosunun imza sirküleri satırının doldurulup , vekâletname ile ilgili satırın ise boş bırakılması ihale dışı bırakılma nedenimidir
10 yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortağına ait T.C. kimlik numarası bilgisinin teyidinin yapılamaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
11 İş Ortaklığı tarafından sunul an yeterlik bilgileri tablolarında geçici teminata ilişkin kısmın doldurulmamış olması
12 yeterlik bilgileri tablosunda “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek Kişi/Tüzel Kişi” kısmının doldurulduğu ancak belgeyi düzenleyen kişi bilgisine yer verilmemiş olması ihale dışı bırakılma nedenimidir?