Kamu İhale Kararları vergi matrahı / Toplam: 25 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan gelir tablosundaki net satışların 0,01 TL, vergi matrahının ise 505.000,01 TL olduğu, belirtilen rakamların gerçek olmasının mümkün olmadığı
2 0,01 TL’lik net satış tutarı ile 2.012.356,34 TL’lik kârın oluşmasının mümkün olmadığı iddiası.
3 EKAP üzerinde yer alan vergi matrahı ve net satış bilgilerinin manipüle edilerek oluşturulduğu iddiası
4 mali verileri EKAP’ta bulunmayan isteklilere ilişkin olarak kanuni süresi içerisinde verilen son kurumlar vergisi beyannamenin dikkate alınması gerektiği
5 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi verme süreleri uzatıldığından EKAP üzerinden yapılacak vergi sorgulamalarında uzatılan süreler esas alınarak sonuçların gösterilmesi.
6 isteklinin düzeltme beyannamesi verip vermediği anlaşılamıyorsa ilgili vergi dairesinden sorulması ve düzeltme beyannamesi verdiği için değerlendirme dışı bırakılması gerekirmi?
7 Smm lerin düzeltme beyannameleri vermelerini engelleyen bir düzenleme bulunmadığı hakkında.
8 düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerektiği.
9 İhale kararında eşit teklif veren isteklilerin vergi matrahı/net satışlar oranı bilgilerinin bulunması gerekirmi.
10 matrahın ve net satış rakamlarının sürekli olarak değiştirildiğinin tespitinde uygulama.
11 vergi matrahı ve 0,01 TL net satışlar beyan edilmesi.
12 vergi matrahı/mali zarar tutarları ile beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satış tutarlarının vergi dairesinden istenilmesi.
13 Özel Güvenlik ihalesinde isteklilerin ilgili yıla ait olarak kanuni süresi içerisinde vermiş oldukları en son “yıllık beyanname”lerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının “dikkate alınması gereken değerler” olarak kabul edilmesi gerektiği.
14 ihalede eşit teklif sahibi isteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilgili yıla ait kanuni süresi içerisinde vermiş oldukları en son “yıllık beyanname”lerinde belirlenmiş olan vergi matrahı/mali zarar tutarları ile beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satış tutarlarının istenilmesi.
15 vergi matrahı/mali zarar değerlendirilmesinde ilgili yıla ait kanuni süresi içerisinde vermiş oldukları en son “yıllık beyannamelerin istenilmesi
16 düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerektiği hakkında.
17 düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerektiği
18 vergi matrahına ve net satışlar tutarına ilişkin olarak verilen düzeltme beyanları nedeniyle sistemin güvenirliliğinin zedelendiği hakkında.
19 Net satış tutarının 0,01 TL olarak belirlenmesi.
20 Vergi matrahının tespiti için vergi dairelerinden kanuni süresi içerisinde vermiş oldukları en son yıllık beyannamenin. istenilmesi