Kamu İhale Kararları Vergi borcu / Toplam: 20 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 kesinleşmiş vergi borcuna ilişkin olarak yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçların vergi borcu olarak kabul edileceğ
2 18000 TL tutarında Karar İlam Harcı vergi borcu olarak değerlendirilir mi?
3 vergi borcu bulunan firmanın geçici teminatın gelir kaydedilmesi mevzuata uygunmudur?
4 İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ve SGK prim borcu bulunduğu,iddiası.
5 sözleşmeye davet aşamasına geçilmeyen süreçte , isteklinin kesinleşmiş vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığı hususunda tarafımızca herhangi bir işlem yapılması mümkün olmadığı.
6 ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş toplam vergi borcu tutarının ise 78.451,79 TL olduğunun tespiti
7 Borcun Vade Gününde "Borcu Yoktur" Yazısı Alınıp Alınamayacağı
8 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
9 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
10 İhale üzerinde bırakılan firmanın kesinleşmiş vadesi geçmiş SGK prim ve vergi borcu bulunduğu hakkında
11 17.495,00 TL vergi borcu bulunduğunmasından dolayı sözleşme imzalanmayarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi.
12 Sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına ilişkin belgelerin idareye faksla gönderilmesi.
13 Piyasaya olan borçları dolayısıyla firmaların ihaleye katılamayacağının iddiası uygunmudur?
14 HAKEDİŞTEN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN KESİNTİNİN İHALE TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ OLMASINA RAĞMEN VERGİ DAİRESİNE HAVALE EDİLMEMESİNDE FİRMALARINA ATFEDİLECEK BİR KUSURUN OLMADIĞI
15 VERGİ BORCUNUN KESİNTİNİN YAPILDIĞI TARİHTE DEĞİL, GENEL BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ KAMU KURULUŞU OLAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN, GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ CUMHURİYET VERGİ DAİRESİNİN BANKA HESABINA YATIRILDIĞI TARİHTE ÖDENMİŞ SAYILACAĞI
16 KAMU KURUMLARININ VERGİ BORCUNDAN YAPACAĞI KESİNTİLERİN HANGİ TARİHTE ÖDEME YAPILMIŞ SAYILACAĞINA DAİR BİR DÜZENLEMENİN BULUNMADIĞI
17 GEÇMİŞ VERGİ BORCUNUN 5.000 TL’Yİ AŞAN TUTARDA OLDUĞU ANLAŞILDIĞI
18 VERGİ BORCUNUN OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ
19 . İŞ ORTAKLIĞINA AİT VERGİ BORCUNUN PİLOT ORTAĞA AİT OLDUĞU, BU GEREKÇEYLE ÖZEL ORTAĞA AİT GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLEMEYECEĞİ
20 İHALE TARİHİ) TARİHİ İTİBARIYLA 18.393,18 TL ANAPARA VE 869,53 TL GECİKME ZAMMI OLMAK ÜZERE TAHSİL EDİLEBİLİR VE SÜRESİNDE ÖDENMEMİŞ TAKİPLİ BORCUNUN OLDUĞU