Kamu İhale Kararları Vekaletname / Toplam: 11 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Geçerlilik tarihi bulunmayan vekaletnamenin halen geçerli olduğuna dair mevcut yetkililer tarafından imzalanmış ilave bir yazıya teklif kapsamında yer verilmemesi ihale dışı bırakılma nedenimidir?
2 teklif mektubu üzerinde yer alan imzanın vekil kılınan kişinin vekaletname tarihinin 09.01.2020 olduğu imza sirküleri düzenlenme tarihinin 05.10.2018 olduğu şirket yönetiminde yer almayan şahıs adına düzenlenen vekaletnamenin halen geçerli olduğuna dair mevcut yetkililer tarafından imzalanmış ilave bir yazıya teklif kapsamında yer verilmemesi
3 vekâleten ihaleye katılım halinde vekilin EKAP sisteminde kayıtlı olmaması durumunda teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
4 vekâletnamede taraflar arasında süre yönünden bir sınırlama bulunmaması halinde vekâletin süresiz olduğunun kabul edilmesi gerektiği
5 ihaleye katılım için noter onaylı vekaletnamesinin bulunduğu, ancak noter onaylı imza beyannamesinin sunulmaması elenme sebebimidir.
6 ihaleye teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesinin vekâletname olarak değerlendir il eceği
7 ihalelere şirket adına katılmaya yetkili kılan kişinin teklif dosyasında noter onaylı genel vekaletname ile noter onaylı imza beyannamesinin bulunması
8 Vekâletnamedeki apostille tasdik şerhi ve diğer kaşelerin ıslak imzalı olmaması ve belgenin fotokopi olması hususu
9 Ticari vekil tayin etme şartları.
10 İhaleye vekaleten katılım halinde vekalet verene ilişkin imza sirkülerinin ya da imza beyannamesinin ayrıca sunulmasına gerek varmıdır?
11 Ticari vekil tayin edebilme yetkisi kimdedir?