Kamu İhale Kararları Sınır değer / Toplam: 60 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 sınır değer hesabında teklifi imzalayan kişilerin yeterlik bilgileri tablolarında teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler kısmında beyan edilmemesi durumunda uygulama
2 R Katsayısının yanlış hesaplanması ihale iptal sebebimidir?
3 ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilere ait toplam teklif tutarlarının okunarak açıklanması sınır değer hesabına dahil edildiği sonucu çıkarmayacağı
4 vidanjör kiralama işinde R katsayısı 0.80 mi yoksa 0,84midir?
5 Asfalt Bitüm Nakli İşi” İhalesinde sınır değerin hesaplanmasında araç kiralamasına ilişkin (0,84) R katsayısının kullanıldığı, diğer hizmetler için kullanılan (0,80) R katsayısının kullanılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddiası.
6 Mesah İşçiliği İhalesinde KİK Sınır Değer Hesaplama Modülü kullanılarak yapılan hesaplamada R katsayısı 0,80 esas alınarak sınır değerin belirlenmesi.
7 ihale tarihi itibarıyla EKAP kaydının bulunmayan isteklinin teklif i sınır değer hesabına katılmaması mevzuata uygunmudur?
8 birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan teklifin idarece sınır değer hesabına katılması mevzuata aykırımıdır? .
9 teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelindeki imzanın imza sirkülerindeki imza ile aynı olmamasında, teklif sınır değer hesabına katılacakmıdır?
10 Sınır değer altında isteklinin bulunmadığı ve aşırı düşük sorgulama yapılmayan ihalede,analiz formatlarının ihale dokümanı kapsamında verilmemesinde düzeltici işlem yapılması gerekir mi?
11 ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin, projelerinin ve teknik şartnamelerinin hazırladığı tesbit edilen firmanın teklifinin ihalenin ikinci oturumunda değerlendirme dışı bırakılarak sınır değer hesabında dikkate alınması mevzuata aykırımıdır?
12 birim fiyat teklif mektubundaki imzanın tüzel kişiliği temsile yetkili şirket müdürüne ait olmadığı ilk oturumda tespit edilmeyen teklif, sınır değer hesabına katılır mı?
13 birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan teklif sınır değer hesabına katılır mı?
14 ihalenin ilk oturumunda teklif mektubunun birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunması nedeniyle uygun kabul edilmeyerek sınır değer hesaplanmasında teklifin dahil edilmemesi mevzuata uygunmudur.?
15 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı niteliğinde olan ihalede sınır değere çok yakın teklif verildiğinde ihale yetkilisince yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunamadığı anlaşılmış sebebiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
16 sınır değere eşit teklifte , idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması mevzuata uygunmudur?
17 ihale mevzuatında, teklif tutarı sınır değerin altında olmayan isteklilerin tekliflerini oluşturan maliyet bileşenlerine yönelik değerlendirmenin, gerek ihale komisyonunca gerekse de Kurumca yapılabileceğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı
18 ihale komisyonu tarafından sınır değerin açıklanması zorunluluğu varmıdır?
19 Etüt Projeleri Hazırlama İşinde sınır değerin altında kalan isteklilere ait tekliflerin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edilmesi.
20 sınır değer tutarının altında teklif veren tüm istekliler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği