Kamu İhale Kararları Ortak girişim ve pilot ortak / Toplam: 58 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İş ortaklığı beyannamesinde özel ortağın imzası bulunmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir
2 iş ortaklığı beyannamesinin pilot ortak şirket yetkilisinin vekil tayin ettiği kişi tarafından imzalanması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
3 Şartnamenin 47.maddesinde istenilen, akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinin Türkiye çapındaki otomatik taşıt tanıma sistemine sahip istasyonların adını, adresini, iletişim bilgilerini ve toplam sayısını içeren listeyi, pilot ortağın sunup özel ortağın sunmaması elenme sebebimidir?
4 özel ortak tarafından benzer işe ait olmayan bir iş deneyim belgesi sunulması ihale dışı bıralıkma nedenimidir?
5 ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarının iş hacmi değerlendirmesinde toplam ciroya dahil edilmeyeceği.
6 pilot ortaklığın iş hacmine yönelik sunmuş olduğu belgelerin ortaklık hissesi oranında sağlamaması.
7 ortaklık durum belgesinin düzenleme tarihi ihale sonucuna etkilimidir?
8 isteklinin ortağına ait iş deneyim belgesinin sunması halinde, ortaklık durum belgesinin de sunulması gerektiği……………..
9 şikâyet dilekçesine ortak girişim beyannamesinin eklenmemesi.
10 ortak girişimin her iki ortağı tarafından imzalanan ve kaşelenen teklif zarfının ihale komisyonunca teklif uygun görülmemesi.
11 İş Ortaklığı Beyannamesi üzerinde ihale makamı olarak Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılması gerekirken “Antalya İl Özel İdaresi yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur.
12 iş ortaklığı beyannamesinin hiçbir istekli tarafından sunulmaması.
13 Geçici teminat mektuplarında ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde ortaklardan herhangi birinin adı ve soyadı ya da ticaret unvanının belirtilmesi gerekir mi?
14 Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunlu olduğu hakkında
15 DENEME MAKALE1
16 BAŞVURU ÖZEL ORTAK TARAFINDAN YAPILDI İSE ÖZEL ORTAĞA TEMSİL YETKİSİ VERİLDİĞİNE İLİŞKİN BELGENİN EKLENMEDİĞİ
17 ORTAK GİRİŞİMİN PİLOT ORTAĞININ İŞ DENEYİMİNİN TEVSİKİ İÇİN SUNDUĞU MEZUNİYET BELGESİNİN, İSTENİLEN ASGARİ TUTARI KARŞILAMADIĞI
18 ORTAKLIK DURUM BELGESİ SUNMADIĞINDAN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAN İSTEKLİLERİN, TEKLİF DOSYALARI İNCELENDİĞİNDE; ORTAĞINA AİT İŞ DENEYİM BELGESİ SUNAN İSTEKLİ BULUNMADIĞI, SUNULAN BELGELERİN İSTEKLİLERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİ ADINA DÜZENLENMİŞ OLD
19 İŞ ORTAKLARINA YAPILACAK BİLDİRİM VE TEBLİGATLARIN PİLOT ORTAĞA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR
20 ANKARA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU TARAFINDAN VERİLEN BELGEDE DE ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI VE ŞİRKETTEKİ GÖREVİNİN BELİRTİLMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN SÖZ KONUSU ORTAK GİRİŞİMİN BU GEREKÇELER İLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKTİĞİ