Kamu İhale Kararları Geçici teminat / Toplam: 165 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi (e bendi hariç) kapsamında bulunan fiilleri işleyenlerin geçici teminatlarının gelir kaydedileceğine ilişkin hüküm bulunmadığı.
2 geçici teminat mektubun da ihale adının eksik olması ve ihale kayıt numarasının olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
3 geçici teminat olarak sunulan banka dekontunda geçici teminat bedeli ibaresinin yer almaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
4 idarenin hesabına yatırıldığını gösteren geçici teminat makbuzunun, Şartname’ de öngörülen belgelerin sunuluş şekillerinden birine uygun sunulmaması
5 Teklif dosyasında 3 adet geçici teminat mektubu bulunması.
6 Teklif dosyasında olmayan üçüncü teminat mektubunun dosyaya sonradan eklendiğinin kamera kayıtları ile tespit edilmesi
7 geçici teminat mektubunun teklif tutarının %3’ünü karşılamayan ve , geçici teminatın kalan kısmının idarenin veznesine yatırılmış olunduğuna ilişkin alındı belgesinin teklif zarfında sunulmayan isteklinin ,teminat tutarının tutanak tutularak ve istekliden tamamlaması istenilmesi mevzuata uygunmudur?
8 ihale tarihi itibarıyla vergi borcu yazısı yoktur belgesi ve ssk prim borcu olmadığına dair belge ibraz edilmeden Geçici teminatın iade edilebilir mi?
9 geçici teminat mektubunda şirketin türünü gösteren ibarelerin yazılmamış olması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
10 isteklinin, banka refarans mektubu ve geçici teminat mektubunda ticaret unvanının doğru yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudr?
11 İhale üzerinde kalan isteklinin sunduğu belgelerden Teknik Şartname’de aranılan bazı kriterleri sağlamadığı sebebiyle sözleşmenin imzalanmadığı için geçici teminatın gelir kaydedilmesi mevzuata uygunmudur?
12 geçici teminat tutarının teklif tutarının %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi gerektiği .
13 geçici teminata ilişkin banka dekontu teklif dosyasında yer almayan isteklinin teklifinin idarece geçerli kabul edilmesi mevzuata uygunmudur?
14 Geçici teminat dekontunda açıklama kısmında idarenin adı ve ihale konusu işin İKN’sinin yazılıp ihale konusu işin adı yazılmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
15 geçici teminat bedelinin idarenin hesabına yatırılırken işin adının tam olarak yazılmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
16 geçici teminat mektubu üzerinde ihale konusu işin adının “İstanbul İçme Suyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri-1” olması gerekirken bankaca “İstanbul İçme Suyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri” yazılması
17 yeniden geçici teminat alınmadıysa, idarece teklif dosyalarının incelenemeyeceği iddiası .
18 geçici teminat olarak sunulan dekontun firma adına yatırılması gerekirken şahıs adına yatırılması
19 vergi borcu sebebiyle 120.000tl lik geçici teminatın 21.000.000 tl kısmının gelir kaydedilmesi gerekirken tamamımının gelir kaydedilmesi.
20 geçici teminat mektubunda işin adı yerine işin miktarı ve türüne yönelik tanıma yer verilmesi elenme sebebimidir ?