Kamu İhale Kararları Faaliyet Belgesi / Toplam: 63 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmasına” yönelik hususun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
2 Tabanca Kılıfı Alımı” İhalesinde isteklinin Tekstil ve Güvenlik sistemleri alanlarında faaliyet gösterme mesi elenme sebebimidir
3 Cihaz tedarikini sağlayan firmanın Bilgisayarlı Tomografi Hizmeti alımı ihalesindeki şikayetinin , faaliyet alanında görüntüleme hizmetinin olmadığı,sebebiyle reddedilmesi mevzuata uygunmudur?
4 aşırı düşük teklif açıklamasında teklif alınan firmanın ticari unvanında yer alan faaliyet konuları ile fiyat teklifine konu araç lastik giderinin birbiri ile örtüşmediğinden,açıklamanın uygun görülmeme nedenimidir?
5 faaliyet konuları arasında ihale konusu iş bulunmayan kişiler veya firmalar ihaleye katılması kamu ihale mevzuatına aykırımıdır?
6 İhale üzerinde bırakılan şirketin iştigal konusu oluşturan işler içerisinde öğrenci taşıma işine ilişkin işler yer almadığından, teklifin değerlendirme dışı bırakılması….
7 İhalelerde istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösteriyor olmaları gerektiği. .
8 İhale konusu işin, taşıma ve dağıtım faaliyetlerini kapsadığı, işletme kayıt belgesinin belgenin faaliyet konusunun taşıma ve dağıtım faaliyetlerini kapsamaması
9 vakumlu yol süpürme aracı için fiyat teklifini düzenleyen firmanın .nin faaliyet konularının tespiti edilmesi amacıyla yapılan araştırmada, anılan şirketin faaliyet alanıyla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamasında uygulama..
10 sosyal hizmetler faaliyet konuları arasında “Kamu ve özel kuruluşların her türlü hastane ve bina genel temizliği, bu hizmetlere dayalı personel çalıştırılması …” ibaresinin bulunması.
11 istekli olabilecek ve isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösteriyor olmaları şartının aranması gerekirmi.
12 şirketlerin medeni haklardan yararlanma ve borç üstlenmeleri açısından Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen faaliyet alanlarının bağlayıcılığının kalmadığı
13 idarece iştigal konuları arasında ihale konusu alımın yer alıp almadığı hususuna bakılarak değerlendirme yapılması
14 temizlik malzeme ve ekipmanlarını tevsik etmek üzere sunulan proforma faturaların bina temizlik ve ilaçlama alanında faaliyet gösterenlerden alınması.
15 işletme kayıt belgesinde Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi faaliyet konusunun yer alan isteklinin , unlu mamuller ihalesinde ihale dışı bırakılması.
16 ticaret şirketlerinin yalnızca şirket sözleşmesinde yer verdikleri alanlarda faaliyet gösterebilmeleri mümkün olduğu.
17 şirket unvanında Türk ibaresinin yer alması hakkında.
18 firmanın iştigal konusunu oluşturan işler içerisinde ihale konusu iş olan temizlik malzemelerine ilişkin işler yer almaması nedeniyle , teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur.
19 giyim giderini tevsik etmek üzere sunulan proforma faturayı düzenleyen firmanın Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı’nda herhangi bir kaydının bulunmaması.
20 proforma faturaları düzenleyen firmaların proforma faturaya konu alanlarda hiçbir meslek odasına bağlı olma ması.