Kamu İhale Kararları EKAP / Toplam: 48 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 şirketin şözleşmesinin EKAP’a yüklenmediği ortağın pay defterinde belirtilen şirket sermayesindeki payına ortaklık oranına yönelik bir karar veya bilgi yer almaması
2 EKAP’ta yer alan yönetim kurulu karar defterinin ortaklık bilgilerini içermediği ve güncel olmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur?
3 isteklinin “kooperatif şirketi olması durumunda yeterlilik tablosu nasıl doldurulmalıdır?
4 tekliflin MERSİS’te kayıt bulunamamıştır gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
5 tek ortaklı anonim şirketin pay defteri ve dayanak yönetim kurulu kararı defterlerinin EKAP’a yüklenme zorunluluğu varmıdır?
6 gerçek ve tüzel kişi işletmelerin kamu ihalelerine katılabilme şartı olarak EKAP platformu ile bir protokol imzalanmak suretiyle gerekli bilgi ve belgelerinin EKAP sistemine kaydedilmesi gerektiği
7 yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilanço oranlarının EKAP üzerinden yapılan sorgu sonucu
8 isteklinin EKAP’ta kayıtlı MERSİS numarasının bulunmaması
9 ihaleye teklif veren isteklilerce kaydedilen/güncellenen bilgilerinin yeterlik bilgileri tablosuna EKAP üzerinden yansıyacağı
10 ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu
11 ihalelerde teklif mektupları ve eklerinin EKAP üzerinden doldurulduğu, dolayısıyla teklif mektubunun EKAP üzerindeki standart form üzerinden doldurulması halinde teklif mektubu ve eklerinin standart forma uygun olmaması ve teklif tutarının rakam ve yazı ile yazılışlarının birbiriyle uyumlu olmaması durumlarından bahsedilemeyeceği
12 iş deneyim belgesinin iptali ve EKAP kaydının silinmesi
13 EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale dokümanının indirilemeyeceği
14 İş Ortaklığı’nın ortaklarının tamamının EKAP’a kayıtlı olmaması sebebiyle teklif zarfı açılmadan değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
15 tüzel kişiliğin ortaklık yapısı, tüzel kişiliğin temsiline ilişkin bilgilerde değişiklik olması halinde söz konusu değişikliklerin her durumda ihale tarihinden önce olmak üzere 7 gün içinde yapılmasının zorunlu tutulduğu ve bu noktada bilgilerin güncellenmesinde sorumluluğun isteklilerde olduğu
16 İş bitirme belgesinin EKAP’a kayıtlı olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan ihalede . , iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin iş deneyim belgesinin seri numarasının sehven hatalı girildiğinin tespitinde düzeltici işlem yapılır mı?
17 EKAP kayıtlı ve ıslak imzalı işdeneyim belgesinin idare tarafından aslı gibidir onayı yapıldığı sebebiyle ihale dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
18 iş bitirme belgesinde EKAP üzerinden kaydedildiğine ilişkin herhangi bir belge numarasının bulunmaması elenme sebebimidir.?
19 geçici kabul tarihleri 1999yılı olan yapım işine ait iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıtlı olmaması ihale dışı bırakılma nedeni midir?
20 Teklif zarfı içinde sunulması zorunlu olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin net olmayan hususların bulunması nedeniyle EKAP üzerinden bilgi eksikliği tamamlatma yazısının gönderilmesi mevzuata uygunmudur?