Kamu İhale Kararları Doküman / Toplam: 122 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 aynı IP üzerinden ihale dokümanı indirilmesi ve aynı IP adresi üzerinden teklif verilmesi ,
2 ihaleye katılan firmanın ortak veya yöneticilerin geçmişte diğer firmalarda ortak olması veyahut yöneticilik yapması ya da firmaların geçmişte aynı adreslerde ikamet etmesi ...
3 İhale dokümanında hangi alanlarda işin yürütüleceği ve kullanılacak araçlarla kaç km yol yapılacağına dair bir düzenleme yapılmaması
4 dokümanlardaki teknik özelliklerin iş konusu alanda faaliyette bulunan tüm firmaların ihaleye katılımını sağlayacak şekilde düzenlenemesi gerekir mi?
5 ihale dokümanının her iki istekli adına aynı kişi tarafından aynı IP adresi üzerinden indirildiği, yine her iki isteklinin teklifinin aynı kişi tarafından ve aynı IP adresi üzerinden e-imza ile imzalanarak gönderilmesinde yasaklama ve teminat gelir kaydedilmesi..
6 ihaleye katılan iki istekli adına ihale dokümanının aynı kişi tarafından aynı IP adresi üzerinden indirilmesi
7 ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması
8 İhale dokümanı düzenlemelerine ilişkin şikayet başvurularına idare tarafından verilen cevap yazısının sadece ilgili başvuru sahibine tebliğ edildiği, diğer isteklilere tebliğ edilmediği,
9 ihale dokümanının e–imza veya Kamu İhale Kurulu’nun 2020/DK.D-373 sayılı kararında belirtilen yöntemle indirilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
10 aynı IP adresini kullanarak ihale dokümanı indirmiş olmasının rekabeti etkileyen davranışlardan olduğu hakkında mahkeme kararı
11 İhale döküman bedelinden KDV alınıp alınmayacağı
12 aynı IP adresinden ihale dokümanı indiren isteklilerin yasaklanması gerekir mi?
13 aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı IP adresinden ihale dokümanı indirmesi
14 Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine iptal edilmesine rağmen ihaleye idare tarafından ısrarla aynı ihale dokümanı ile çıkılması.
15 İhaleye katılacak iki ayrı firmanın ihale dokümanını aynı IP adresinden EKAP üzerinden indirilmesinin tespitinde uygulama nasıl olmalıdır?
16 sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır
17 ihale dokümanını satın almadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma
18 ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sırası hangisindedir
19 İhale dokümanının hükümleri arasında çelişki olması halinde uyulması gerekli öncelik nelerdir.
20 EKAP üzerinden tebligatın kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak dokümanı e-imza ile indirenlere herhangi bir seçenek tanınmadığı.