Kamu İhale Kararları Diploma / Toplam: 20 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitesi den alınmış diploma ile birlikte YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesi sunulmaması.elenme sebebimidir.
2 Diplomanın sahte olması.
3 noter onaylı mezuniyet belgesi suretinin üzerinde ibraz edilenin aynısı olduğuna ilişkin ibare yer alması elenme sebebimidir.
4 iş deneyimini tevsik amacıyla diploması sunulan ortağın geriye doğru 5 yıl şartını sağlamaması
5 mezuniyet belgesinin iş deneyiminin tevsiki amacıyla tüzel kişi tarafından sunulması halinde uygulama.
6 mezuniyet belgesinde ilgilinin nüfus bilgilerinin tamamı bulunmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması.
7 Mesleki faaliyetten yasaklanmış ol an gerçek kişinin mezuniyet belgesi ile ihaleye katılma
8 %50-%50 ortak mühendis ortakların diploma sundukları ve ortaklık durumunu gösterir belgeyi sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
9 Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için,şart nedir?
10 Mezuniyet belgesinin 15 yılı doldurması nedeniyle tek başına kullanılmasının mümkün olmadığı,iddiası.
11 Anahtar teknik personel olarak gösterdikleri kişiye ait mezuniyet belgesinin fotokopi olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılılması mevzuata uygunmudur?
12 Mezuniyet belgesinin 15 yıldan fazlasının esas alınabilmesi için ayrıca iş deneyim belgesi sunmaları gerek tiği hakkında
13 Makine mühendisliğine ilişkin mezuniyet belgelerinin benzer işe denk sayıldığı ihalede , özel ortak tarafın sunulan mezuniyet belgesinin inşaat mühendisliğine ait olması
14 ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK GÖSTERİLEN KİŞİNİN MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE VE MEZUNİYET TARİHİ ) BİLGİSİ BULUNAN MESLEK ODASI KAYIT BELGESİ SUNULDUĞU, ANCAKDİPLOMA VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ SUNULMAMASI
15 ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK GÖSTERDİKLERİ KİŞİYE AİT MEZUNİYET BELGESİNİN FOTOKOPİ OLDUĞU
16 MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN HER YIL İÇİN 141.143,00 TL HESAPLANACAĞINDAN, MEZUNİYET TARİHİNDEN İHALE TARİHİNE KADAR GEÇEN 22 YIL İÇİN TOPLAM DENEYİM TUTARININ 3.105.146,00 TL OLDUĞU,
17 İŞ DENEYİMİNİ GÖSTERMEK ÜZERE SAHİP OLDUĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN MEZUNİYET ÇIKIŞ BELGESİNİN SUNULDUĞU
18 SANAYİ MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI
19 GIDA MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI FOTOKOPİSİ
20 YETERLİLİK KRİTERİ OLARAK TEKNİKER DİPLOMASI İSTENMESİ