demstras tutanağında isteklinin imzasının yer almaması düzeltici işlemmidir?demoyonn

KAMU İHALE KURUL KARARI

 

Toplantı No

: 2018/061

Gündem No

: 54

Karar Tarihi

: 01.11.2018

Karar No

: 2018/UM.I-1924

 

 

demonstrasyon tutanağında imzasının yer almaması düzeltici işlemmidir?

BAŞVURU SAHİBİ:

Güloğuz Diş Deposu Tic. ve Paz. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/342703 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Diş Üniti” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 14.08.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kalem Diş Üniti” ihalesine ilişkin olarak Güloğuz Diş Deposu Tic. ve Paz. Ltd. Şti.nin 14.09.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.09.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.09.2018 tarih ve 48886 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1537 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale komisyonu tarafından tekliflerinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak söz konusu kararın yerinde olmadığı, şöyle ki;

 

- İhalede teklif etmiş oldukları anguldruvanın “Being Foshan marka Rose 202 CA(P)” olduğu, demonstrasyon sırasında yapılan video kaydının incelenmesi neticesinde diş üniti üzerinde söz konusu anguldruvanın yer aldığının ve andulgruva üzerinde “Being Foshan Rose 202-M4, 40.000 rpm, 1:1 2 CAP” yazılarının bulunduğunun anlaşılacağı, M4 (midwest) ifadesinin modeli değil, anguldruvanın takılacağı mikromotor gövdesinin, diş üniti tedavi tabletindeki hortumun bağlantı şeklini ifade ettiği, bahse konu bağlantı şeklinin ise Teknik Şartname’nin 2.9.3’üncü maddesinde yer alan düzenleme gereğince seçildiği, anılan cihazın modelinin ise içten sulu sistemler için kullanılan ROSE 202 olduğu ve teklif edilen cihazla aynı model olduğu,

 

- İhale komisyonu kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtilen ve üretici resmi web sitesinde yer aldığı ifade edilen 22.000-27.000 rpm özelliğinin, ihalede teklif etmiş oldukları Being Foshan marka Rose 202 CA(P) anguldruvaya ait olmadığı, söz konusu özelliklerin Being Foshan marka mikromotor gövdelerine ilişkin olduğu, taraflarınca teklif edilen ürünlerin ise Being Foshan marka Rose 202 CA(P) anguldruva ve TKD marka Definitive model elektrikli mikromotor olduğu; bahse konu mikromotora ait olarak teklif dosyasında sunulan katalogda, üretici web sitesinde ve ürün belgelerinde de görüleceği üzere anılan mikromotorun Teknik Şartname’de istenilen 1.000-40.000 rpm devir hızını karşıladığı, mikromotorla uyumlu olarak teklif ettikleri anguldruvanın ise 1:1 hız aktarımına sahip olduğu, dolayısıyla takılı olduğu mikromotor hangi devir hızında çalışıyorsa anguldruvanın da aynı hızda çalıştığı; ayrıca ihale komisyonu tarafından anılan cihazların Teknik Şartname’ye uygunluk denetiminin yeterlik belgeleri üzerinden değil, üretici firmanın web sitesi üzerinden yapılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

- Teklif etmiş oldukları anguldruvanın mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında iletip iletmediğinin demonstrasyon sırasında ihale komisyonu tarafından herhangi bir ölçüm aleti kullanılmadan değerlendirildiği; söz konusu cihaza ait kataloglarda, cihaz üzerinde yer alan yazıda, üretici firma beyanlarında ve cihaza ait orijinal belgelerde bahse konu cihazın 1:1 oranında hız aktarımına sahip olduğunun belirtildiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu diş üniti ve üzerinde yer alan aksesuarların ihale dokümanı düzenlemelerine aykırılık teşkil ettiği, şöyle ki;

 

a) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu Grup Dental marka Quattro model diş ünitinin ÜTS kayıt tarihinin 06.09.2018 olduğu, dolayısıyla anılan cihazın ihale tarihi itibariyle ÜTS kaydının bulunmadığı, söz konusu durumun İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca bahse konu cihazın ÜTS kaydının bulunduğuna ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgenin ekran çıktısı olduğu ve belgelerin sunuluş şekli şartlarına uygun olmadığı, ayrıca söz konusu cihazın demonstrasyon tarihi itibariyle de ÜTS kaydının bulunmadığı,

 

b) Tıbbi cihaz kategorisinde ve TİTUBB/ÜTS kapsamında bulunan reflektöre ilişkin olarak taraflarınca ve Aypa İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında TİTUBB/ÜTS kayıt belgesinin sunulduğu, ancak diğer istekliler tarafından söz konusu belgelerin teklif dosyasında sunulmadığı,

 

c) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu NSK marka NLX NANO model seyyar tip elektrikli mikromotorun 2.000-40.000 rpm devirde çalıştığı, anılan durumun Teknik Şartname’nin 8.2.2’nci maddesine aykırılık teşkil ettiği, üretici firma ve ithalatçı firma web siteleri üzerinde araştırma yapılması durumunda söz konusu hususun açıkça görüleceği, bahse konu istekli tarafından demonstrasyon için sunulan Y1001845 ürün kodlu diş ünitine monte elektrikli mikromotorun ise Teknik Şartname’nin 8.2.2’nci maddesine uygun olduğu ancak bahse konu cihazın teklif edilen Y1001362 ürün kodlu cihazla aynı cihaz olmadığı ve TİTUBB/ÜTS kaydının bulunmadığı, ayrıca anılan cihazın hızının tespiti amacıyla demonstrasyon sırasında herhangi bir ölçümün yapılmadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu NSK marka NLX NANO model elektrikli mikromotorun 517 gram olduğu, anılan durumun Teknik Şartname’nin 8.2.4’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği, üretici firma ve ithalatçı firma web siteleri üzerinde araştırma yapılması durumunda söz konusu hususun açıkça görüleceği,

 

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu Woodpecker marka LED.C model ışınlı dolgu cihazının kablosuz olduğu ve şarj edilerek çalıştığı, anılan durumun Teknik Şartname’nin 8.4.4’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği, üretici firma web sitesi ve ithalatçı firma tarafından ÜTS sistemine yapılan kayıt üzerinden araştırma yapılması durumunda söz konusu hususun açıkça görüleceği, ihale komisyonu tarafından demonstrasyon sırasında bahse konu tespitin yapılması gerektiği,  

 

5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında sunmuş olduğu yerli malı belgesinin ihalede teklif edilen diş ünitine ait olmadığı, bahse konu belgede ihalede teklif edilen marka ve modelin tam olarak yazması gerektiği, anılan istekli tarafından teklif edilen diş üniti üzerinde yer alan aksesuarların marka ve modelleri incelendiğinde ithal ürün olduklarının görüleceği, dolayısıyla yerli malı belgesinin anılan diş ünitine ait olmasının mümkün olmadığı,

 

6) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği diş ünitinin; Teknik Şartname’nin “Hasta Koltuğu (Fotöy)” bölümünün 1.14’üncü maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olmadığı, üretici firma web sitesi ve DMO satış portalında yer alan söz konusu ürüne ait görsellerin ve demonstrasyon kayıtlarının incelenmesi neticesinde koltuğun sol tarafında kolçak olduğunun ancak sağ tarafında kolçak olmadığının görüleceği, bahse konu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan katalogların ise orijinal katalog olmadığı,

 

7) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği diş ünitinin; Teknik Şartname’nin “Hasta Koltuğu (Fotöy)” bölümünün 1.30’uncu maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olmadığı; aynı model diş ünitini kullanan resmi ve özel birçok diş kliniğinde, kreşuar ve tedavi tabletinin koltuğun sol tarafında çevrilmediği, ünitin sol tarafa montajının yapılamadığı, yapılsa dahi koltuğun yana devrildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Adayın veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “Teklif edilen malın Teknik Şartname’de yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç,  teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir…”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2 kalem diş üniti

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: toplamda 2 kalem 933 adet diş üniti…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.6. Firma teklifi ile birlikte alıma konu cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik dokümanları vermelidir.

Firmalar, kuracakları cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartname maddelerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap veren "Şartnameye Uygunluk Belgelerini" mutlaka vereceklerdir. Bu uygunluk belgesi, imza konusunda yetkili firma görevlisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfada olduğu açıklanarak işaretle belirtilecektir.

Teknik şartnamede talep edilip kataloglarda belirtilemeyen maddelerin gösterilememe gerekçesi ve ayrıntılı açıklamaları teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. Sunulan bu teknik dokümanlar ve kataloglar orijinalleri yanında orijinallerinin Türkçe dışında herhangi bir dilde olması halinde ayrıca Türkçe olarak sunulacaktır…

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ?aslının aynıdır? şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Demonstrasyon (demo): İdare istekli firmalardan, talep etmesi durumunda en geç 3 iş günü içerisinde İstanbul’da ihale komisyonunun talep edeceği bir ağız ve diş sağlığı merkezinde/ sağlık tesisinde cihazını kurarak çalışır hale getirecektir. Cihaz bu merkezde ihale komisyonunun gözetiminde demo amaçlı olarak talep edilen süre kadar kullanılacaktır. Demo cihazın kurulumu için gerekli izin ve onaylar Genel Müdürlüğümüz tarafından alınacaktır. Demonstrasyonda, ihalede teklif edilen cihaz sunulmalıdır.

Demo sırasında Teknik Şartname’deki tüm özelliklerin ve yan donanımlarının görülebilmesini sağlamak amacı ile her türlü alt yapı, malzeme ve aksesuar firma tarafından tedarik edilecektir. Teknik Şartname’deki tüm maddeler tek tek cihaz üzerinde kontrol edilecek ve şartnameye uygunlukları tespit edilecektir. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerden bir veya birkaçını gösteremeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öncelikli olarak ekonomik açıdan en düşük fiyattan başlamak üzere istediği kadar firma için demo yapmakta serbesttir. İdare tüm firmalara demo yapmak zorunda değildir. Komisyon teknik belgeler üzerinden incelemeyi yeterli görmesi durumunda ayrıca bir demo yapmamakta serbesttir.” düzenlemesi yer almakta olup, anılan Şartname’nin EK bölümünde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir:

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

  1. KISIM

(1 KISIM)

 

 

1

Diş Üniti (ADSM için)

Adet

566

2.                  KISIM

 

 

 

2

Diş Üniti (Hastane için)

Adet

367

 

Diş Üniti Teknik Şartnamesi’nin (ADSM’ler için) “Vazgeçilmez Özellikler” bölümünde “Diş üniti şehir cereyanı 220V/50 Hz şehir elektrik şebekesi ile çalışacaktır. Voltaj değişikliklerini ±%10 tolere edecektir. Diş üniti aşağıda belirtilen bölümlerden oluşacaktır. Diş ünitinin toplam ağırlığı en az 200 kg olacaktır. Bu hususlar vazgeçilmez özelliktir.

1.Hasta Koltuğu (Fotöy)

2.Tedavi Ünitesi

3.Kreşuar Grubu

4.Reflektör

5.Ayak Pedalı

6.Hekim Taburesi

7.Bağlantı kutusu

8.Dinamik el aletleri” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tedavi ünitesi” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.9.Tedavi tablet üzerinde en az 5 (beş) enstrüman modül çıkışı bulunmalıdır. Bu çıkışlar aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.

2.9.3. İki (2) adet midwest türbin hortumu…” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “Elektrikli mikromotor” başlıklı 8.2’nci maddesinde “8.2.1. Her Diş Üniti ile birlikte 1 (bir) adet elektrikli mikromotor verilecektir.

8.2.2. Sürüm hızı en az 1.000 (bin) rpm’e düşebilmeli ve en çok 40.000 (kırkbin) rpm’e çıkabilmelidir. Bu değerler arasında hız yapabilmelidir…” düzenlemesi,

 

Bahse konu Şartname’nin “Dinamik el aletleri” başlıklı 8’inci maddesinde “Dinamik el aletleri aşağıda belirtilen malzemelerden oluşacaktır.

8.1.Aeratör başlığı

8.2.Elektrikli mikromotor

8.3.Anguldruva

8.4.Ünite monte ışınlı dolgu cihazı

8.5.Ünite monte kavitron” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “Anguldruva” başlıklı 8.3’üncü maddesinde “8.3.1. Her diş üniti ile birlikte 1 (bir) adet anguldruva verilecektir.

8.3.5. Mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında iletmelidir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; inceleme konusu ihalenin başvuruya konu 1’inci kısmının ağız ve diş sağlığı merkezleri için diş üniti alımına ilişkin olarak düzenlendiği, istekliler tarafından teklif dosyasında, alıma konu cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik dokümanların ve Teknik Şartnameye Uygunluk Belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu; katalog, kılavuz, vb. belgeler istenen ihalelerde, tekliflerin teknik şartnameye uygunluk değerlendirilmesinin bu belgeler üzerinden yapılacağı, istekliler tarafından teklif edilen cihazlar üzerinde ihale komisyonunun talep etmesi durumunda Teknik Şartname’deki tüm maddelerin tek tek kontrol edilmesi ve Şartname’ye uygunluklarının tespiti amacıyla demonstrasyon yapılacağı, demonstrasyon için istekliler tarafından ihalede teklif edilen cihazların sunulması gerektiği, demonstrasyon sonucunda Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerden bir veya birkaçını sağlamadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin reddedileceği anlaşılmakta olup, Teknik Şartname’de ise diş ünitini oluşturan bölümler arasında yer alan dinamik el aletlerinden olan elektrikli mikromotorun sürüm hızının 1.000-40.000 rpm (dvr/dk) olması, anguldruvanın ise mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında iletmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

07.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararında “…Komisyonumuz tarafından İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesi gereği demonstrasyon yapılmasına karar verilmiştir.

1’inci kalem için teklif veren Güloğuz Diş Deposu Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. firmasının 27.08.2018 tarihinde Sultangazi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yapılan demonstrasyonunda; 1’inci kalem diş üniti (ADSM’ler için Teknik Şartnamesi’nin 8.3’üncü maddesinde tanımlanan anguldruvanın teklif dosyasında Being Foshan Marka Rose 202 CA(P) model beyan etmiş olup, firmanın bu ürün için kendi düzenlediği kataloğu ve ÜTS kayıtlarını ibraz etmiştir. Ancak demoda Being Foshan Marka Rose 202 M4 model anguldruva ile demo yapılmıştır.

Ayrıca her iki model anguldruvanın firma tarafından bastırılan kataloğunda belirtilen 40.000 dvr/dk.ya aykırı olarak üretici resmi web sitesinde bu ürünlerin 22.000-27.000 rpm olduğu ve Teknik Şartname’nin 8.3.5’inci maddesinde istenilen 1.000-40.000 devire sahip mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında iletmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla Teknik Şartname’yi tam karşılamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadelerine,

 

Başvuru sahibinin iddialarına yönelik olarak idarece verilen cevapta ise “…Teklif etmiş olduğunuz ürünün resmi internet sitesinde yer verilen bilgilerden ürünün 22.000 rpm - 27.000 rpm arasında çalıştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca şikâyet dilekçenizin üçüncü sayfasında bu durumu kabul ettiğiniz anlaşılmaktadır. Ancak firmanız tarafından bastırılarak ihale dosyasında sunulan katalogda bu ürüne ait bu modelin 40.000 dvr/dk. hızda çalıştığı görülmektedir. Şikâyet dilekçenizde, ürünün 22.000 rpm – 27.000 rpm arasında çalıştığı kabul edilmesine rağmen ihale dosyasına sunulan belgelerdeki yanıltıcı bilgiye hangi gerekçe ile yer verildiği ise firmanızca açıklanmamıştır. Piyasada 22.000 rpm, 27.000 rpm ve 40.000 rpm anguldruvalar bulunduğu da gözetildiğinde, 22.000 – 27.000 rpm hızında çalıştığı tarafınızca da kabul edilen ürünün Teknik Şartname’yi karşılamadığı anlaşılmaktadır...” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu ifadelerden, idare tarafından bahse konu isteklinin teklifinin; ihalede teklif etmiş oldukları anguldruva ile demonstrasyon işlemine tabi tutulmak üzere sunmuş oldukları anguldruvanın aynı model olmadığının görüldüğü, ayrıca söz konusu cihaza ilişkin olarak resmi web sitesi üzerinden yapılan inceleme neticesinde her iki model anguldruvanın 22.000 - 27.000 rpm özellikte olduğunun, dolayısıyla 40.000 rmp özellikteki elektrikli mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında iletmediğinin ve teklif dosyasında bahse konu cihaza ilişkin sunmuş oldukları kataloğun istekli tarafından düzenlendiğinin tespit edildiği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin; “ihale komisyonu kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtilen ve üretici resmi web sitesinde yer aldığı ifade edilen 22.000-27.000 rpm özelliğinin, ihalede teklif etmiş oldukları Being Foshan marka Rose 202 CA(P) anguldruvaya ait olmadığı, söz konusu özelliklerin Being Foshan marka mikromotor gövdelerine ilişkin olduğu, taraflarınca teklif edilen ürünlerin ise Being Foshan marka Rose 202 CA(P) anguldruva ve TKD marka Definitive model elektrikli mikromotor olduğu; bahse konu mikromotora ait olarak teklif dosyasında sunulan katalogda, üretici web sitesinde ve ürün belgelerinde de görüleceği üzere anılan mikromotorun Teknik Şartname’de istenilen 1.000-40.000 rpm devir hızını karşıladığı, mikromotorla uyumlu olarak teklif ettikleri anguldruvanın ise 1:1 hız aktarımına sahip olduğu, dolayısıyla takılı olduğu mikromotor hangi devir hızında çalışıyorsa anguldruvanın da aynı hızda çalıştığı; ayrıca ihale komisyonu tarafından anılan cihazların Teknik Şartname’ye uygunluk denetiminin yeterlik belgeleri üzerinden değil, üretici firmanın web sitesi üzerinden yapılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, teklif etmiş oldukları anguldruvanın mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında iletip iletmediğinin demonstrasyon sırasında ihale komisyonu tarafından herhangi bir ölçüm aleti kullanılmadan değerlendirildiği; söz konusu cihaza ait kataloglarda, cihaz üzerinde yer alan yazıda, üretici firma beyanlarında ve cihaza ait orijinal belgelerde bahse konu cihazın 1:1 oranında hız aktarımına sahip olduğunun belirtildiği” yönündeki iddialarının incelenmesi neticesinde;

 

 Başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyasında “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”nin ve teklif edilen cihazlara ilişkin katalogların sunulduğu tespit edilmiştir. Anılan istekli tarafından ihalenin başvuruya konu 1’inci kısmı için Being Foshan Rose 202 CA(P) anguldruva ile TKD Definitive elektrikli mikromotor teklif edildiği görülmüş olup, Being Foshan Rose 202 CA(P) anguldruva kataloğunda “40.000 d/dk.,1:1 hız aktarım oranı…” ifadelerine, “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”nin “Anguldruva” başlıklı 8.3’üncü maddesinde ise “8.3.5.Mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında iletmektedir.” ifadelerine yer verildiği, bu kapsamda söz konusu cihazın hız aktarım oranına ilişkin olarak anılan belgelerde yer alan bilgilerin Teknik Şartname’nin 8.3.5’inci maddesi ile uyumlu olduğu anlaşılmış olup, Teknik Şartname’de anguldruvanın dakikadaki devir hızına ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmadığı, yalnızca hız aktarım oranının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan TKD Definitive elektrikli mikromotor kataloğunda devir hızının 1.000/40.000 rmp (dvrk/dk) olduğunun belirtildiği, “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”nin “Elektrikli Mikromotor” başlıklı 8.2’nci maddesinde “…8.2.2.Sürüm hızı 1.000 (bin) rpm’ye düşebilmektedir ve en çok 40.000 (kırk bin) rpm’ye çıkabilmektedir. Bu değerler arasında hız yapabilmektedir.” ifadelerine yer verildiği, bu çerçevede bahse konu cihazın hızına ilişkin olarak anılan belgelerde yer alan bilgilerin Teknik Şartname’nin 8.2.2’nci maddesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

07.08.2018 tarihli ihale komisyonu kararında ve başvuru sahibi isteklinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusuna idarenin vermiş olduğu cevapta yer alan ifadelerden; ihale komisyonu tarafından söz konusu isteklinin teklifinin, ihalede teklif etmiş olduğu anguldruvanın resmi web sitesi üzerinden yapılan araştırma neticesinde anılan cihazın 22.000 rpm – 27.000 rpm devir hızı özelliğine sahip olduğunun görüldüğü, dolayısıyla 40.000 rpm özellikli elektrikli mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında aktaramayacağının tespit edildiği, ayrıca teklif dosyasında sunulan kataloğun, cihazın resmi web sitesinde yer alan katalogla uyumlu olmadığı ve istekli tarafından hazırlanmış olduğunun tespit edildiği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında; istekliler tarafından teklif edilmesi gereken anguldruvanın devir/dk. hızına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, ancak elektrikli mikromotorun hızının 1.000-40.000 rmp olmasının ve anguldruvanın mikromotordan aldığı devri 1:1 oranında iletmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüş olup, tekliflerin teknik şartnameye uygunluk değerlendirilmesinin istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması istenen belgeler üzerinden yapılacağı, isteklilerin teklif ettiği ürünlerin söz konusu belgelerde belirtilen özellikleri haiz olup olmadığının tetkiki için ise idare tarafından demonstrasyon işlemine başvurulabileceği, bahse konu tespitin demonstrasyon işlemi neticesinde yapılması gerektiği; bu kapsamda söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan teknik dokümanların içeriğinde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığının tespiti amacıyla;  27.08.2018 tarihinde idare tarafından demonstrasyon yapıldığı anlaşılmıştır. Her ne kadar bila tarihli demonstrasyon tutanağında teklif edilen anguldruvanın 1:1 hız aktarım oranına sahip olmadığı belirtilse de, ihale komisyonu kararından ve şikayet başvurusuna verilen cevaptan söz konusu tespite demonstrasyon neticesinde değil web sitesi üzerinden araştırma yapılması neticesinde ulaşıldığı, bahse konu istekli tarafından Being Foshan marka mikromotor değil TKD Definitive marka elektrikli mikromotor teklif edildiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu isteklinin anılan gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, başvuru sahibi isteklinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca ihale komisyonu kararında; bahse konu istekli tarafından anguldruvaya ilişkin olarak teklif dosyasında orijinal olmayan ve isteklinin kendi düzenlediği katalogların ve ÜTS kayıtlarının sunulduğu iddiasının incelenmesi neticesinde ise;

 

Yukarıda aktarılan hüküm ve düzenlemelerden; idareler tarafından, isteklilerin teklif edecekleri malların Teknik Şartname’de yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalogların teklif dosyasında sunulmasının istenebileceği anlaşılsa da, ihalelere özel olarak basılmayan, üretici firmalarca ürünlerin tanıtımı amacıyla yayımlanan ve resmi bir niteliği bulunmayan söz konusu katalogların sahip olması gereken fiziksel nitelikler konusunda ve katalogların ne şekilde düzenleneceği ile içeriği hakkında kamu ihale mevzuatında herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Bu kapsamda, bahse konu katalogların orijinal olup olmadığına ve içeriğinde bulunan bilgilerin doğru olup olmadığına ilişkin bir tespitin yapılamayacağı ve idarece yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu belgeler üzerinden gerekli bilgilerin tamamının ya da bir kısmının öğrenilmesi durumunda katalog sunulması şartının yerine getirildiği sonucuna ulaşılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır. Dolayısıyla kataloglarda belirtilen özelliklerin karşılanmaması halinde doğacak sorumluluk ürünü teklif eden isteklilerin üzerinde olup; katalog üzerinden herhangi bir teknik kriterin karşılanıp karşılanmadığının anlaşılamaması durumunda ise isteklilerin teklif ettikleri ürünün ilgili katalogda belirtilen özellikleri haiz olup olmadığının tetkik edilmesi idarenin sorumluluğundadır.

 

Nitekim inceleme konusu ihalede, istekliler tarafından teklif edilen cihazların Teknik Şartname’de belirtilen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla 27.08.2018 tarihinde idare tarafından demonstrasyon yapıldığı anlaşıldığından, bahse konu istekli tarafından anguldruvaya ilişkin olarak teklif dosyasında orijinal olmayan ve isteklinin kendi düzenlediği katalogların sunulduğu yönünde alınan ihale komisyonu kararının yerinde olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu istekli tarafından anguldruvaya ilişkin olarak internet üzerinden teyidi yapılabilen ÜTS kayıtlarının sunulduğu, ayrıca ihale dokümanında belirtilen teknik kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı hususunun muayene kabul aşamasında tekrar teyit edileceği dikkate alındığında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ilişkin iddialarının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin; “ihalede teklif etmiş oldukları anguldruvanın “Being Foshan marka Rose 202 CA(P)” olduğu, demonstrasyon sırasında yapılan video kaydının incelenmesi neticesinde diş üniti üzerinde söz konusu anguldruvanın yer aldığının ve andulgruva üzerinde “Being Foshan Rose 202-M4, 40.000 rpm, 1:1 2 CAP” yazılarının bulunduğunun anlaşılacağı, M4 (midwest) ifadesinin modeli değil, anguldruvanın takılacağı mikromotor gövdesinin, diş üniti tedavi tabletindeki hortumun bağlantı şeklini ifade ettiği, bahse konu bağlantı şeklinin ise Teknik Şartname’nin 2.9.3’üncü maddesinde yer alan düzenleme gereğince seçildiği, anılan cihazın modelinin ise içten sulu sistemler için kullanılan ROSE 202 olduğu ve teklif edilen cihazla aynı model olduğu” yönündeki iddiasının incelenmesi neticesinde ise;

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; bahse konu istekli tarafında ihalede teklif edilen anguldruvanın “Being Foshan Rose 202 CA(P)” olduğu görülmüştür. Her ne kadar 07.08.2018 tarihli ihale komisyonu kararında, anılan isteklinin teklif etmiş olduğu anguldruvanın “Being Foshan Marka Rose 202 M4” olduğu, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklif ettiği cihaz ile demonstrasyon için sunmuş olduğu cihazın farklı model olduğu ifade edilmişse de, bahse konu tespitin demonstrasyon tutağında belirtilmediği ve anılan tutanakta tarih bilgisi ile firma yetkilisinin imzasının yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Buna göre; ihale komisyonu üyelerinin ve firma yetkilisinin katılımıyla söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu cihazlara ilişkin olarak yeniden demonstrasyon yapılması, demonstrasyon işleminde teklife konu ürün/ürünlerin fiziksel ve görsel denetiminin yapılması, demonstrasyon neticesinde aykırılık tespit edilmesi halinde bu aykırılıkların açık ve somut bir şekilde ortaya konulmuş olması, ayrıca bu hususların demonstrasyon sırasında tutulacak olan demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi gerektiği; bu kapsamda demonstrasyon için sunulan cihazlar ile teklife konu cihazların farklı cihazlar olduğunun görülmesi durumunda bu tespitin de demonstrasyon tutanağında ifade edilmesi, bahse konu tutanağın ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi tarafından imzalanması, tutanağın firma yetkilisi tarafından imzalanmaması halinde ise bu hususun demonstrasyon tutanağında belirtilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2.                  Başvuru sahibinin 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci iddialarına ilişkin olarak:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61’inci maddesinde “…(2) Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

(3) İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.

(7) Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yerli malı belgesi” başlıklı 6.2.2’nci maddesinde “6.2.2.1. İstekli tarafından teklif ettiği malın yerli malı olduğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2 KALEM DİŞ ÜNİTİ

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: Toplamda 2 Kalem 933 Adet Diş Üniti” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 8’inci maddesinde“8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.” düzenlemesi,

 

 Teknik Şartname’nin “Vazgeçilmez özellikler” bölümünde “Diş üniti aşağıda belirtilen bölümlerden oluşacaktır…

1.Hasta Koltuğu (Fotöy)

2.Tedavi Ünitesi

3.Kreşuar Grubu

4.Reflektör

5.Ayak Pedalı

6.Hekim Taburesi

7.Bağlantı kutusu

8.Dinamik el aletleri” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Dinamik el aletleri” başlıklı 8’inci maddesinde “Dinamik el aletleri aşağıda belirtilen malzemelerden oluşacaktır.

8.1.Aeratör başlığı

8.2.Elektrikli mikromotor

8.3.Anguldruva

8.4.Ünite monte ışınlı dolgu cihazı

8.5.Ünite monte kavitron” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanının eki olan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise; ihalenin 1’inci kısmı için tek satır açıldığı ve alımın “diş üniti” iş kalemi üzerinden yapıldığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; inceleme konusu ihalenin başvuruya konu olan 1’inci kısmının alım konusu olan diş ünitini oluşturan bölümlerin hasta koltuğu, tedavi ünitesi, kreşuar grubu, reflektör, ayak pedalı, hekim taburesi bağlantı kutusu ve dinamik el aletlerinden oluştuğu; dinamik el aletlerinin ise aeratör başlığı, elektrikli mikromotor, anguldruva, ünite monte dolgu cihazı ve ünite monte kavitron olduğu, dolayısıyla ismi geçen tüm cihazların ihalenin alım konusunu oluşturduğu, başvuru konusu ihalede yerli malı teklif eden isteklilere % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacağı, söz konusu isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için ise teklif ettikleri mallara ilişkin olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunmalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, Teknik Şartname’nin “Vazgeçilmez özellikler” bölümünde belirtilen hasta koltuğu, tedavi ünitesi, kreşuar grubu, reflektör, ayak pedalı, hekim taburesi ve bağlantı kutusundan oluşan Grup Dental marka Quattro model diş üniti teklif edildiği, dinamik el aletlerinden olan aeratör başlığı için NSK marka Panamax Plus Su M4 model, elektrikli mikromotor için NSK marka NLX NANO model, anguldruva için NSK marka M25 model, ünite monte ışınlı dolu cihazı için Woodpecker marka LED-C model, ünite monte kavitron için NSK marka Varios model cihaz teklif edildiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan yerli mali belgesi incelendiğinde; anılan belgenin TOBB Ankara Sanayi Odası tarafından bahse konu istekli adına düzenlendiği, belgede “Ürün adı: Dişçi Koltuğu (Mekanizmalı Özel Koltuk)

Teknik Özellikleri (Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): Quattro, Grup Dental Medikal…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Bu kapsamda söz konusu belgenin yalnızca

hasta koltuğu, tedavi ünitesi, kreşuar grubu, reflektör, ayak pedalı, hekim taburesi ve bağlantı kutusundan oluşan Grup Dental marka Quattro model ürün grubuna ilişkin olarak düzenlendiği, aeratör başlığı, elektrikli mikromotor, anguldruva, ünite monte dolgu cihazı ve ünite monte kavitron için teklif dosyasında yerli malı belgesi sunulmadığı anlaşılmış olup, dolayısıyla sunulan yerli malı belgesinin ihale konusu alımın tamamını kapsamadığı, bu haliyle fiyat avantajı uygulanmasına esas olamayacağı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan 07.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararında “…Yerli ürün teklif eden Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. haricinde geçerli teklif kalmadığından yerli avantaj değerlendirmesi yapılmasına gerek duyulmamıştır.” ifadelerine yer verildiği, hali hazırda söz konusu yerli malı belgesinin tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.”hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler tarafından tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunulabileceği, bu itibarla öncelikle ortada korunması gereken bir hakkın veya menfaatin olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının, teklif fiyatı 25.747.340,00 TL olan Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.ye yönelik olduğu, başvuru sahibinin teklif fiyatının ise 22.548.874,00 TL olduğu, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından teklif fiyatı kendi teklif fiyatından yüksek olan istekliye yönelik başvuruda bulunulduğu, ayrıca Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında sunmuş olduğu yerli malı belgesinin incelenmesi neticesinde anılan belgenin inceleme konusu ihalede fiyat avantajı uygulanmasına esas teşkil edecek nitelikte olmadığı, dolayısıyla Grup Dental Med. İmlt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin her hâlükârda başvuru sahibi isteklinin teklif bedelinden yüksek olduğu; başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin uygun bulunmaması halinde, kendi teklif fiyatından yüksek teklif fiyatı sunan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden bağımsız olarak ihale başvuru sahibi istekli üzerinde bırakılacağı, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin uygun bulunmaması halinde ise ihalenin başvuru sahibi istekli üzerinde bırakılma ihtimali olmayacağı anlaşılmış olup, bahse konu iddialara yönelik olarak yapılan başvurunun herhangi bir hak veya menfaat kaybının telafisine yönelik olmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin anılan iddialarının ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.