Kamu İhale Kararları Damga Vergisi Hakkında / Toplam: 32 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 kamu ihale mevzuatı çerçevesinde alıma ait damga vergisi ödendiğine dair belgenin iş deneyimini tevsik eden belgeler kapsamında sunulmasına gerek olmadığı.
2 iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşmenin damga vergisinin, sözleşmeden 10 ay sonra yatırılması değerlendirme dışı bırakılma nedenimidir ?,
3 Yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi
4 özel sektör sözleşmesinde damga vergisinin yatırılıp yatırılmadığının aranması gerekirim mi.
5 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün uhdesinde kalan iş ile ilgili olarak alınan ihale kararı, düzenlenen sözleşme ve hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı İlköğretim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı
6 Üniversite hastanesi yapım işi sözleşmesinin harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı
7 doğrudan teminde damga vergisi
8 asgari ücret fiyat farkı nedeniyle fiyat farklarının ihale karar ve sözleşmeden doğan damga vergisine tabi olup olmadığı
9 Sözleşmelerde Artan Miktarlardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılması gerekirmi
10 Kamu kurum ve kuruluşu olmayan bir firma tarafından uluslar arası ihaleyle ilgili yapılacak taşıma ve ipotek sözleşmelerinin damga vergisi
11 Hastalara verilecek ulaşım hizmetinde KDV oranı
12 hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV 9/10 oranında tevkifata tabi
13 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
14 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
15 2863 sayılı tabiat ve kültür varlıklarını koruma kanun ile 7269 sayılı kanun gereğince restorasyon işinin damga vergisi ve harca tabi olup olmayacağı
16 Alım ihalesi neticesinde düzenlenen sözleşmenin damga vergisinin sözleşmenin imzalanmasından önce ödenmesi gerektiği
17 Borcun Vade Gününde "Borcu Yoktur" Yazısı Alınıp Alınamayacağı
18 Üniversite tarafından 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarla ilgili olmak üzere, harcama yetkililerince mutemetlere verilen avanslar nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı
19 harcama yetkililerince mutemetlere verilen avanslar nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı
20 Doğrudan temin usulüne göre yapılacak alımlarda alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin damga vergisi