Kamu İhale Kararları Ciro / Toplam: 23 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarının iş hacmi değerlendirmesinde toplam ciroya dahil edilmeyeceği.
2 net satışlar güncellenmiş tutarının ihalede istenilen toplam ciroyu karşılayamaması.
3 bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin sadece bölünen şirket tarafından kullanılacağı
4 bölünen şirkete ,ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından ayrı ayrı (müstakil olarak) kullanılabililirmi.
5 Toplam ciro nasıl hesaplanır.
6 2012 yılına ait gelir tablosu sunulmaksızın, 2011 veya 2010 yılına ait gelir tablolarında yer alan parasal tutarların ortalaması üzerinden değerlendirme.
7 Gerek bir önceki yıl itibariyle gerekse son iki yılın ortalama değerleri itibariyle toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sini sağlamadığı
8 Toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun ya da taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulmaması elenme
9 İhale tarihinden önceki son dört yılın ortalama cirosuna göre değerlendirme yapılabilirmi?
10 Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının sıfırdan küçük olması elenme sebebimidir?
11 iş hacminin tevsiki için sunulan faturalardaki malzeme dâhil işçilik bedelinin ayrıştırılması gerekirmi?
12 ÖZKAYNAK ORANININ EN AZ 0,15 OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN ŞARTIN KARŞILANMADIĞI
13 TOPLAM CİRO İÇİN İHALE DOKÜMANINDA İSTENİLEN ŞARTLARI İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN ÖNCEKİ YIL İÇİN SAĞLAYAMAYAN ADAYLARIN, İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN ÖNCEKİ YILDAN BAŞLAMAK ÜZERE BİRBİRİNİ TAKİP EDEN SON ALTI YILA KADARKİ
14 İSTEKLİNİN İŞ HACMİ BELGESİNİN UYGUN OLDUĞU
15 KISA VADELİ BANKA BORÇLARININ ÖZ KAYNAKLARA ORANININ 0,50’DEN KÜÇÜK OLMASI ŞARTINI SAĞLAYAMAYAN
16 İSTEKLİLERİN GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN CİRO TUTARLARINI TEVSİK EDEBİLMELERİ İÇİN İKİ FARKLI USUL ÖNGÖRÜLM ESİ
17 CİRO TUTARININ TEVSİKİ AMACIYLA SMMM ONAYLI TEK SAYFADAN OLUŞAN TABLO ŞEKLİNDE BİR BİLGİLENDİRME YAZISININ SUNULMASI
18 FAALİYET HALİNDE OLUNAN ANCAK YAPIM İŞİ GELİRİ ELDE EDİLEMEYEN YIL VEYA YILLAR İÇİN FATURA SUNULMASININ İSE MÜMKÜN OLMADIĞI
19 CİRO TUTARLARININ; HER BİR YIL İÇİN GELİR TABLOSUNDA YER ALAN CİRO TUTARI İLE BİLANÇODA YER ALAN YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM HAK EDİŞLERİNİN TOPLANMASI SURETİYLE ELDE EDİLECEĞİNE YÖNELİK BİR DÜZENLEME BULUN
20 YAPIM İŞLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİ TEVSİK ETMEK ÜZERE FATURA SUNMAYIP SADECE YILLIK CİROLARI GÖSTEREN BELGELERİ (GELİR/GİDER TABLOLARINI) SUNAN İSTEKLİNİN