Kamu İhale Kararları Cezalar ve kesintiler / Toplam: 27 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Sözleşme Tasarısı’nda yükleniciye kesilecek cezaların sözleşme bedeli üzerinden oran olarak belirtilmesi gerekirken, o ayki hakediş toplamı üzerinden oran olarak belirtilmesi mevzuata uygunmudur.
2 eleman eksikliğinin senelik izin ve 3 günlük raporlar ile sınırlı tutulması
3 araca gelecek trafik cezalarından sürücü ile birlikte yüklenici de sorumlu olup, bu ücretlerin yükleniciye yazılı tebliğinden sonra 3 (üç) iş günü içinde ödenmez ise yüklenicinin ilk hak edişinden kesilecektir. düzenlemesi
4 ambulans şoförlerine ücret kesme cezası nın Sözleşme Tasarısı’nda düzenleme yapılması mevzuata aykırımıdır.
5 Teknik Şartname’de yüklenicinin yükümlülüğünde olmayan bir gider için cezai müeyyide öngörülmesi.
6 Teknik Şartname'de cezaların miktar olarak düzenlenmesi mevzuata aykırımıdır
7 cezalara ilişkin olarak ihale dokümanı arasında çelişki bulunması hallerinde uygulama.
8 Teknik Şartname’de yer verilen parasal cezalara ilişkin olarak idarenin işçinin aylık ücretinden doğrudan kesme imkanının bulunmadığı,
9 Sözleşme de , cezanın oran olarak belirtilmesi gerekirken tutar olarak belirtilmesi.
10 Ceza uygulamalarına ilişkin düzenlemenin sözleşme tasarısında yer alması gerekirken teknik şartnamede yer alması.
11 Sözleşmeye aykırılık halleri belirtilip bu aykırılıkların kaç kez arka arkaya veya aralıklı olarak gerçekleşmesi halinde sözleşmenin feshedileceğinin belirtilmemesi.
12 İşin tekrar eden kısımlarına ilişkin olarak sözleşmeye aykırılık hallerinin ve her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarlarının yer almaması mevzuata uygun mudur?
13 Sözleşme Tasarısı’nda cezai düzenlemelerin hem oransal hem de tutar olarak belirlenmesi.
14 Yüklenici çalıştırdığı personelini idarenin bilgisi olmadan işten çıkarması durumunda her işçi için 2.000 TL (ikibin) ceza uygulanır.” Düzenlemesi mevzuata uygun mudur?
15 Ceza miktarlarının sözleşme bedelinin belirlenmiş oranında değil, tl üzerinden verileceği düzenlemesi mevzuata aykırımıdır?
16 Yüklenici firma ihale konusu işle ilgili olarak, meydana gelecek her türlü hasar ve zararı Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde belirlenecek meblağı idarenin belirleyeceği süre içinde tazmin etmek zorundadır, Düzenlemesi mevzuata aykırımıdır?
17 TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN CEZALARIN BU HALİYLE UYGULANMA İMKANI
18 CEZA MİKTARININ TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİNİN %30’UNU GEÇMEYECEK ŞEKİLDE UYGULANACAĞI
19 CEZALAR KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMENİN MUĞLAK NİTELİKTE OLDUĞU, CEZA ORANININ NET OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ
20 CEZA ORANIN TİP İDARİ ŞARTNAMEDEKİ DÜZENLEMEYE UYGUN OLARAK SÖZLEŞME BEDELİNİN % 1’İNDEN AZ OLARAK % 0,1 OLARAK BELİRLENMESİ