Kamu İhale Kararları Adres beyanı  / Toplam: 20 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Ihaleye teklif veren firma sahiplerinin evli olma ve aynı adreste faaliyet göstermeleri , aynı bankadan teminat mektubu alınması EKAP üzerinden ihale dokümanını indirilme saat yakınlığının olması yasak fiil ve davranış kapsamında değerlendirilir mi?,
2 ihaleye teklif sunan firmaların adreslerinin, telefon ve faks numaralarının aynı olduğu , farklı firmaların aynı adreste bulunmalarının ve teminat mektuplarının aynı bankadan alınmasının yasak fiil ve davranış olarak değerlendirilmesi gerektiği
3 ihaleye teklif veren şirketin ortağı ve şirket müdürü ile ihaleye teklif vermeyen ve hakkında yasaklama kararı bulunan ayrı bir tüzel kişilik sahibi şirketin şirket ortağı ve şirket müdürünün kardeş olması ve bu iki şirketin birbirlerinden hizmet satın almaları, aralarında hisse devri yapılmış olması, şirketlerin adreslerinin ve iletişim bilgilerinin bir kısmının benzer olmasının ihaleye teklif veren şirketin, hakkında yasaklama kararı bulunan şirket adına dolaylı olarak ihaleye teklif vermesi olarak değerlendirilebilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.
4 İhaleye teklif veren iki isteklinin, birim fiyat teklif mektubunda yer alan telefon ve faks bilgisinin aynı olduğu durumlarda yapılması gerekenler nelerdir?
5 Yapım ihalesine teklif veren iki firmanın adresinin aynı olduğu gerekçesiyle, ortak bir elden teklif oluşturulduğu ve ihale öncesi ortak hareket edilerek rekabeti engelleyici davranışlarda bulunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur?
6 ihalede teklif veren diğer bir istekli ile iletişim bilgileri (telefon, faks ve adres) ile aynı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışında bırakılarak yasaklılık işlemlerinin başlatılması mevzuata uygunmudur?
7 İhaleye katılan isteklilerin grup firması olduğu ortakları arasında ailesel bağ bulunduğu, şirket adreslerinin zaman zaman aynı adres olduğu, bu istekliler bünyesinde çalışan kişilerin aynı olduğu, için teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
8 4734 sayılı kanunda aynı adres, telefon ve faks numaralarını kullanan isteklilerin aynı ihaleye teklif vermelerini engelleyen bir düzenleme varmıdır?
9 İhaleye teklif veren iki firmanın teklif mektubunda yer alan adres , geçici teminat mektupları ve banka referans mektuplarındaki adreslerin aynı olması ihale dışı bırakılma nedenimir?
10 ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet sayfasından yapılan incelemede; farklı şirketlerin aynı adreste bulunduğunun tespitinde uygulama.
11 ortak bağlantıları (şirket müdürü, adres gibi.) bulunan firmalar tarafından aynı ihaleye birden fazla teklif verilmesi nde uygulama..
12 İhaleye teklif veren iki isteklinin de tebligat adreslerinin aynı olduğu ve her ikisinin aynı kişiye teklif vermesi konusunda vekaletname ile yetki vermeleri.
13 aşırı düşük açıklaması istenmesine gerek bulunmayan isteklinin açıklama sını idareye sunmadığı için değerlendirme dışı bırakılması.
14 teklif zarfı üzerinde idarenin adresinin cadde sokak ve ilçe adının yanlış yazıl ması.
15 İmza sirkülerinde yer alan şirket adresi ile ticaret sicili gazetesi ve oda kayıt belgesindeki adreslerin birbirinden farklı olması elenme sebebi midir?
16 Teklif dosyasındaki imza ile imza sirkülerinde farklı bir adresin bulunması?
17 ihaleye teklif veren iki firmanın adreslerinin aynı old ması mevzuata uygun mudur?
18 TEKLİF VEREN İKİ FİRMANIN DA AYNI ADRESTE BULUNMASI
19 İSTEKLİYE AİT İŞLETME KAYIT BELGESİNDE YER ALAN İŞLETME ADRESİ İLE KAPASİTE RAPORUNDA YER ALAN ADRESİN BİRBİRİNDEN FARKLI OLMASI
20 TEKLİF DOSYASI KAPSAMINDA ADRES BEYANININ AYRI BİR BELGE OLARAK SUNULMAMASI